[b]Nie[/b]. Z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że rada gminy jest organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności wójta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem tych, które dotyczą zadań lub działalności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przewodniczący rady nie należy do żadnej z tych kategorii podmiotów.

W konsekwencji rada nie ma kompetencji do rozpatrzenia skargi na niego. Stanowisko to potwierdził wojewoda podlaski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 7 października 2010 r.

Stwierdził w nim, że rada miejska jako organ stanowiący powinna działać wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach, dlatego niedopuszczalne jest podejmowanie przez nią działań bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem (NK. II. AR. 0911-150/2010).

Jeżeli chodzi o kwestię podmiotu właściwego do rozpatrzenia skargi na działalność przewodniczącego rady, to będzie nim wojewoda. Wynika to wprost z treści art. 229 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym skargę na działalność rady gminy rozpatruje wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa. Skargę na przewodniczącego należy traktować jako skargę dotyczącą trybu pracy rady gminy.

[i]Podstawa prawna:

– art. 229 pkt 1 i 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=906021C3C4F8A71B08066CD633B6506B?id=70930]ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)[/link][/i]