Zdaniem związku  jego oddział nie jest, w odróżnieniu od centrali, reprezentatywny w skali kraju i nie może opiniować w jej imieniu. Sąd orzekł, jednak, że upoważnienie jest wystarczające, bo zarządy oddziałów na jego podstawie pełnią funkcję odpowiednich władz statutowych związku.

Rada miejska podjęła uchwałę o likwidacji szkoły podstawowej specjalnej i uczniów przeniosła do innej tego typu w tej miejscowości.

Prawo opiniowania projektów aktów prawnych ma reprezentatywny związek zawodowy


Związek skierował sprawę do sądu administracyjnego, zarzucając nieprzeprowadzenie konsultacji w sprawie likwidacji szkoły z organizacją reprezentatywną, o której mowa w ustawie z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

Prezydent się bronił, że przecież przeprowadził konsultacje z lokalnym oddziałem związku, który ma upoważnienie udzielone przez centralę.

Zdaniem związkowców bezpośredni wymóg ustawowy nie może zostać spełniony przez organizację, która ma jedynie upoważnienie uprawniające do prowadzenia konsultacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zauważył, że art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych stanowi, iż organizacja związkowa, reprezentatywna, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. A zatem organy samorządu terytorialnego powinny kierować stosowne założenia albo projekty aktów prawnych do odpowiednich władz statutowych związku.

Związek, który wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, jest ustawowo reprezentatywny, czyli prawidłowym działaniem – zdaniem sądu – było przedstawienie władzom statutowym związku zawodowego do zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji szkoły.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Tak się stało, twierdził prezydent miasta. Uchwałę przedstawiono oddziałowi związku, który posiadał upoważnienie udzielone mu przez przewodniczącego całego związku. Dotyczyło ono opiniowania, w myśl art. 19 ustawy o związkach zawodowych, założeń i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy gmin w zakresie objętym zadaniami związku. W rezultacie,  przedstawienie projektu uchwały zarządowi oddziału związku jest – zdaniem prezydenta – równoznaczne z realizacją obowiązku przewidzianego w ustawie o związkach zawodowych.

Związek stał jednak na stanowisku, że  udzielone oddziałowi upoważnienie należy rozumieć jedynie jako wyrażenie zgody na informowanie oddziałów tej organizacji, a nie realizację ustawowego obowiązku.

WSA w Gliwicach orzekł, że skoro przewodniczący centrali związku udzielił upoważnienia zarządom oddziałów do uczestniczenia w procesie legislacji dotyczącym podejmowania uchwał w sprawie likwidacji szkoły, a samorząd przesłał oddziałowi projekt uchwały o likwidacji szkoły do zaopiniowania, to  nie można zarzucić mu braku konsultacji projektu uchwały (sygnatura akt IV SA/Gl 736/13).