Wojewoda lubelski zakwestionował zapis regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Abramów mówiący, że psy należące do ras psów dużych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Wytknął, że przepisy nie znają takiego pojęcia jak „rasy psów dużych", co powoduje, że nie jest możliwe ustalenie, jakie należy uznać za duże. Rada gminy winna skorzystać z definicji ras psów uznawanych za agresywne zawartej w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Wojewoda stwierdził także nieważność sformułowanego w regulaminie nakazu umieszczania przed wejściem na teren prywatnej nieruchomości tabliczki informującej o zwierzęciu mogącym stanowić zagrożenie.

Taka regulacja wykracza poza upoważnienie z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten upoważnia radę gminy do sformułowania jednoznacznych, konkretnych obowiązków właścicieli zwierząt domowych zmierzających do zapewnienia ochrony przed zagrożeniami. Niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca, pozwalająca na zastosowanie tego przepisu do uregulowania innych kwestii.

sygnatura akt: PN-II.4131.587. 205