Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych ma szanse na osiągnięcie powodzenia wówczas, gdy będzie posiadał zaufanie społeczne. Ograniczenie obciążeń pracodawców i pracowników jest jednym z filarów budowy tego zaufania, które może zostać nadwyrężone w wyniku kumulacji kosztów związanych ze zniesieniem limitu tzw. 30-krotności ozusowania i kosztów ponoszonych w związku z wpłatami do PPK oraz kosztami administracyjnymi związanymi z funkcjonowaniem planów kapitałowych – podkreśla Business Centre Club (BCC).

BBC, który pozytywnie odnosi się do większości zmian, które Ministerstw Finansów naniosło w projekcie ustawy o PPK, krytykuje nowe pomysły.

Kluczowym elementem stanowiska jest podkreślenie konieczności utrzymania pełnej swobody wyboru pomiędzy PPE a PPK. Celem obu rozwiązań jest zabezpieczenie finansowe pracowników w okresie emerytalnym, dlatego przepisy ustawy dotyczące wzajemnej relacji pomiędzy PPE a PPK powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny, umożliwiający podjęcie przez pracodawcę decyzji o formie przejętego rozwiązania. Obecnie proponowane regulacje natomiast są niejasne. Skrytykowane zostały też wysokie sankcje finansowe za wykroczenia związane z PPK.

BCC wnosi też o dyskontynuację wdrożenia ustawy o zniesieniu limitu tzw. 30-krotności ozusowania, której wdrożenie oznaczać będzie dodatkowy koszt dla pracodawców o ponad 1 mld zł rocznie. Szczególnie dlatego, że nowy koszt dla pracodawców, z tytułu objęcia obowiązkami finansowania PPK, oznacza wzrost kosztów pracy o około 2-4 mld rocznie.

W celu utrzymania równowagi rynkowej i zapewnieniu różnorodności podmiotów oferujących PPK i PPE BBS wnioskuje również o zwolnienie ubezpieczycieli z podatku od aktywów w części dotyczącej aktywów gromadzonych w ramach umów PPK i nowych umów PPE. W opinii BCC rozwiązanie takie spowoduje większą konkurencyjność podmiotów co korzystnie może przełożyć się na oferowany poziom opłat. Zwolnienie ubezpieczycieli z podatku aktywów gromadzonych w PPK będzie neutralne z punktu widzenia budżetu państwa. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i powszechne towarzystwa emerytalne nie są objęte podatkiem od aktywów, a więc brak zwolnienia z tego podatku ubezpieczycieli w obszarze PPK sprawi, że plany oferowane i zarządzane będą wyłącznie przez TFI i PTE.