Likwidacja szkód bardziej przejrzysta

Komisja Nadzoru Finansowego wydała wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Mają one na celu wskazanie oczekiwań nadzorczych w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania obszarem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym związanym z tym ryzykiem.

Publikacja: 17.12.2014 13:08

Likwidacja szkód bardziej przejrzysta

Foto: Fotorzepa, Magda Starowieyska

To efekt nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru nad zakładami ubezpieczeń dotyczących w szczególności: nieterminowego wypłacania świadczeń, brak kompletnego uznania szkody i pełnego odszkodowania, uchybień w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód. KNF miał też zastrzeżenia do organizacji procesu likwidacji szkód, w szczególności jego niedostatecznej transparentności, niejasnych, niepełnych, nieaktualnych procedur wewnętrznych zakładów ubezpieczeń regulujących postępowanie likwidacyjne oraz niedostatecznej kontroli wewnętrznej w procesie likwidacji szkód. Wytyczne mają też poprawić jakość działania zewnętrznych warsztatów, które wykonują na rzecz ubezpieczycieli prace i poprawić nadzór nad procesem likwidacji szkód.

KNF zaznaczył przy tym, że nieprawidłowości w procesie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych narażają zakład ubezpieczeń na konkretne straty finansowe, związane z koniecznością poniesienia kosztów obsługi prawnej sporu oraz, w razie przegranej, koniecznością zapłaty kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, jak również odsetek za opóźnienie.

Dokument KNF - o czym pisaliśmy już wcześniej - zawiera 21 wytycznych podzielonych na następujące obszary: organizacja, zarządzanie, kontrola i nadzór nad procesem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, sposób prowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz sposób ustalania wysokości świadczenia.

- W zakresie sposobu prowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz sposobu ustalania wysokości świadczenia, wytyczne powinny być również stosowane przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń wykonujące na terytorium Polski działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, na zasadach określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej - uważa KNF.

Komisja oczekuje, że standardy wskazane w wytycznych zostaną wprowadzone przez podmioty nadzorowane do dnia 31 marca 2015 r. Oznacza to stosowanie wytycznych do szkód zgłoszonych zakładom ubezpieczeń po dniu 31 marca 2015 r.

Prawo nadal obowiązuje

Niezależnie od tego, zakłady ubezpieczeń były i nadal są zobowiązane postępować zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem orzeczeń Sądu Najwyższego. Mając na uwadze możliwe wznowienia zakończonych procesów likwidacji szkód, w tym również przez kancelarie odszkodowawcze, stwierdza się, że wytyczne KNF nie mogą być podstawą do podważenia wysokości wypłaconych odszkodowań. Warunkiem koniecznym podważenia starych szkód i domagania się wypłaty dodatkowych środków od zakładu ubezpieczeń jest nieprawidłowo przeprowadzone postępowanie likwidacyjne.

Poza tym Komisja wydała wytyczne dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji dotyczące zarządzania ryzykiem powodzi w sektorze ubezpieczeń.

Rozmiar szkód powodowanych przez powodzie na terenie Polski, wynik prowadzonych działań nadzorczych w zakresie zarządzania i modelowania ryzyka katastroficznego przez zakłady ubezpieczeń oraz wymogi wynikające z systemu Wypłacalność II utwierdziły KNF w przekonaniu, że istnieje potrzeba wypracowania jednolitych standardów w zakresie zarządzania ryzykiem powodzi. Wytyczne stanowią efekt wspólnych, ponad dwuletnich prac przedstawicieli KNF, zakładów ubezpieczeń i Polskiej Izby Ubezpieczeń w ramach powołanej przez UKNF grupy ekspertów od ryzyka powodzi (NatCat Forum).

Wytyczne stanowią ramy w zakresie zarządzania ryzykiem powodzi, które powinny być stosowane przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji działające w obszarze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych posiadające istotną ekspozycję na ryzyko powodzi, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Za spełnianie wytycznych odpowiada zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, w szczególności nie jest dopuszczalna sytuacja, w której zleca się podmiotom trzecim spełnienie wytycznych.

Dokument KNF zawiera 20 wytycznych podzielonych na następujące obszary: obowiązki zarządu i rady nadzorczej w zakresie ryzyka powodzi, zarządzanie ryzykiem powodzi, dane, wybór i aktualizacja zewnętrznego modelu ryzyka powodzi oraz dokumentacji.

KNF oczekuje, że odpowiednie działania mające na celu wdrożenie wytycznych zostaną wprowadzone w zakładach ubezpieczeń lub zakładach reasekuracji w sposób skoordynowany z harmonogramem wejścia w życie systemu Wypłacalność II. Dla zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji planujących stosować model wewnętrzny w zakresie ryzyka powodzi wdrożenie to powinno się odbyć do czasu złożenia wniosku albo 1 stycznia 2016 r. (w zależności od tego, która z tych dat nastąpi wcześniej). Dla pozostałych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji powinno ono nastąpić do 1 stycznia 2016 r. Dopuszcza się zakończenie procesu wdrożenia wytycznych w terminie późniejszym, o ile wynika to z uzgodnionego z KNF harmonogramu działań.

Wytyczne do wdrożenia przed końcem 2016

KNF zajęła się też zarządzaniem obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. - Konieczność wydania wytycznych IT wynika z rozwoju technologicznego oraz systematycznego wzrostu znaczenia obszaru technologii informacyjnej dla działalności podmiotów nadzorowanych, jak również z pojawienia się nowych ryzyk w tym obszarze - uznała Komisja. - Wytyczne stanowią dostosowaną do potrzeb poszczególnych sektorów wersję „Rekomendacji D dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach" z 2013 r.

KNF oczekuje, że odpowiednie działania mające na celu wdrożenie standardów wskazanych w wytycznych zostaną zrealizowane przez podmioty nadzorowane nie później niż do 31 grudnia 2016 r.

Poza tym zgodę na na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej otrzymało Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. W skład pierwszego zarządu wchodzą: Artur Olech – Prezes Zarządu, Aleksandra Widziewicz – Członek Zarządu i Marcin Łuczyński – Członek Zarządu. W ramach strategii rozwoju na rynku wnioskodawca zobowiązał się m.in. do realizowania wytycznych i rekomendacji wydawanych przez KNF.

Z kolei Artur Borowiński otrzymał zgodę na objęcie stanowiska Prezesa Zarządu Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group oraz Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group.

KNF nałożyła jednocześnie na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu. Zaś Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA ma zapłacić 25 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

To efekt nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru nad zakładami ubezpieczeń dotyczących w szczególności: nieterminowego wypłacania świadczeń, brak kompletnego uznania szkody i pełnego odszkodowania, uchybień w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód. KNF miał też zastrzeżenia do organizacji procesu likwidacji szkód, w szczególności jego niedostatecznej transparentności, niejasnych, niepełnych, nieaktualnych procedur wewnętrznych zakładów ubezpieczeń regulujących postępowanie likwidacyjne oraz niedostatecznej kontroli wewnętrznej w procesie likwidacji szkód. Wytyczne mają też poprawić jakość działania zewnętrznych warsztatów, które wykonują na rzecz ubezpieczycieli prace i poprawić nadzór nad procesem likwidacji szkód.

Pozostało 90% artykułu
Ubezpieczenia
OFE dały zarobić lepiej niż lokaty bankowe i subkonta ZUS
Ubezpieczenia
Po wyborze nowego zarządu kapitalizacja PZU w górę o blisko miliard złotych
Ubezpieczenia
Rekord sprzedaży polis majątkowych i życiowych Warty
Ubezpieczenia
Artur Olech prezesem PZU. Potrzebna jest zgoda KNF
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Ubezpieczenia
Klimat i inflacja stoją za wyższymi cenami polisy