Jak informuje fundacja „celem programu jest wsparcie osób, które nie mogą wrócić do swojego ojczystego kraju i kontynuować pracy naukowej. Granty pozwolą naukowcom na kontynuowanie pracy poprzez realizację projektu badawczego w Polsce".

Program adresowany jest do naukowców z Ukrainy, posiadających obywatelstwo ukraińskie oraz stopień naukowy co najmniej doktora (PhD). Warunkiem otrzymania grantu jest bycie pracownikiem lub współpracownikiem naukowym ukraińskiej wyższej uczelni lub innej jednostki naukowo-badawczej i złożenie wymaganych dokumentów. Projekt naukowy powinien być realizowany we współpracy z polską uczelnią lub instytucją naukowo-badawczą.

Czytaj więcej

Daniłow: Rosjanie musieli uciekać z Wyspy Węży

Jednorazowy grant w wysokości 10 tys. zł przyznany na podstawie zgłoszenia, które znajduje się na stronie internetowe fundacji. Trzeba m.in. opisać naukową działalności kandydata; opisać projekt naukowy do realizacji w Polsce; dołączyć skan listu lub maila od opiekuna naukowego lub współpracownika z polskiej uczelni lub placówki naukowo-badawczej potwierdzającego gotowość współpracy przy realizacji projektu.

Zgłoszenia należy wypełniać w języku polskim lub angielskim. Fundacja Kościuszkowska przyjmuje aplikacje kandydatów ciągle. Więcej informacji można uzyskać pisząc na e-mail: warsaw@thekf.org (język polski lub angielski).

Granty są wypłacane ze środków otrzymanych od darczyńców Fundacji Kościuszkowskiej w USA.