Serzycki urodził się 3 lipca 1971 roku w Warszawie. Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Policealnego Studium Nauczycielskiego.

Był też absolwentem studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej administracji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku zarządzanie w administracji publicznej.

Karierę zawodową rozpoczął w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie zajmował stanowiska kierownicze.

Od grudnia 2002 roku do lipca 2006 roku był zastępcą burmistrza w warszawskiej dzielnicy Wola z ramienia PiS.

Z nominacji tej partii został w III kadencji Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Funkcję tę sprawował przez całą czteroletnią kadencję.

W 2010 roku został wybrany z listy PiS do Rady Warszawy, a w kolejnych wyborach samorządowych został radnym dzielnicy Wola.

Ostatnio był dyrektorem Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Zmarł nagle w sobotę. Zostawił żonę i córkę.