Jak informuje rzecznik ministerstwa administracji i cyfryzacji, pomoc wypłacana jest przez gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej na podstawie wniosków poszkodowanych, którzy ponieśli straty w gospodarstwach domowych i nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych.

W celu uruchomienia środków budżetu państwa, gminy powinny przekazać informację o liczbie poszkodowanych oraz wielkości niezbędnych środków finansowych do właściwego terytorialnie wojewody.

Po oszacowaniu strat, w poszczególnych obiektach mieszkalnych możliwe będzie uruchomienie dalszej pomocy finansowej z budżetu państwa na ich odbudowę i remont. Wyceny strat oraz określenia potrzeb dokonają gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej.

Jednostki samorządu terytorialnego, które poniosły straty w infrastrukturze technicznej mogą ubiegać się o dotacje z budżetu państwa na jej remont lub odtworzenie.

Szczegółowe zasady ubiegania się o pomoc dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: http://mac.gov.pl/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych-wytyczne/ - odnośnik: „wytyczne powodziowe".