Z informacji, które uzyskaliśmy w resorcie obrony narodowej, wynika, że w latach 2018–2019 planuje on podwyższyć płace pracowników cywilnych pracujących na rzecz wojska o około 5 procent rocznie. Nie udało nam się uzyskać jednak informacji w MON, jaka to będzie kwota.

Przypomnijmy, że niedawno opisaliśmy trudną sytuację finansową cywili zatrudnionych w wielu instytucjach wojskowych, m.in. w wojskowych komendach uzupełnień, dowództwach czy ministerstwie. Cywilnych pracowników resortu obrony jest teraz ok. 44 tys. (dla porównania wojskowych ok. 100 tys.).

Przeciętne wynagrodzenie pracownika cywilnego wojska wyniosło pod koniec poprzedniego roku około 3576 tys. zł brutto, co stanowiło 78,3 proc. przeciętnego uposażenia żołnierza zawodowego, 92,7 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i niespełna 87,7 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Z ujawnionych przez nas badań dotyczących sytuacji bytowej pracowników resortu obrony narodowej przeprowadzonych przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych (WBBS) wynika, że aż 3/4 ankietowanych utrzymuje płynność finansową gospodarstw domowych dzięki oszczędnemu trybowi życia. Zadłużonych jest zaś ponad 68 proc. takich pracowników. U wielu za pomocą kredytów są uzupełniane braki w budżecie domowym, co szósta rodzina pożycza np. na spłatę dotychczasowych długów. MON stara się poprawiać sytuację tych osób. Ministerstwo informuje nas, że już w tym i poprzednim roku pracownicy otrzymali średnio 450 zł podwyżki. Przedstawiciele kierownictwa resortu przypominają, że to pierwszy od kilku lat wzrost płac tych pracowników. Od kilku miesięcy resort obrony prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi, które reprezentują pracowników cywilnych wojska. Jak się dowiedzieliśmy, w spotkaniu, które odbyło się na początku miesiąca, przedstawiciele MON zapowiedzieli, że w przyszłym roku resort planuje wzrost płac o 5 proc. ponad wskaźnik wzrostu pensji planowany na przyszły rok dla pozostałej części sfery budżetowej. To może oznaczać ok. 7,3-proc. wzrost płac.

Przedstawiciele resortu obrony zapowiedzieli też zwiększenie zatrudnienia w tej grupie zawodowej o około tysiąc osób. Dodatkowe zatrudnienie związane jest z tworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej, a także stacjonowaniem wojsk sojuszniczych w Polsce i planami związanymi ze zwiększeniem liczebności Sił Zbrojnych (Antoni Macierewicz zakłada zwiększenie liczby żołnierzy do 200 tysięcy).

Negocjacje dotyczą także zmiany układu zbiorowego dla pracowników cywilnych wojska. Resort twierdzi, że zawiera on wiele „archaicznych" i „martwych" zapisów oraz np. uwzględnia zaliczenie do stażu pracy okresu zatrudnienia w organach bezpieczeństwa PRL. Związkowcy postulują zaś m.in., aby w planie modernizacji technicznej i finansowej Sił Zbrojnych na lata 2017–2026 znalazł się zapis gwarantujący coroczne podwyżki dla cywilów pracujących na rzecz wojska.