Geneza sporu tkwi w obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. przepisach Prawa zamówień publicznych, które umożliwiają np. gminom udzielać zamówień kontrolowanym przez siebie spółkom, z wolnej ręki.

Z możliwości tej postanowił skorzystać Tarnów. 3 stycznia br. wszczął postępowanie i na stronie internetowej Biuletynu Indormacji Publicznej podał, że odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców zamierza powierzyć swojej spółce – Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w Tarnowie (oprócz wspomnianej MPGK) co najmniej 3 spółki z kapitałem prywatnym, które działają na rynku odbioru odpadów komunalnych. Jedna z nich postanowiła zaskarżyć prowadzone przez Tarnów postępowanie do KIO.

Spółka zarzuciła miastu, że zamierza bezpodstawnie udzielić zamówienia bezprzetargowo własnej spółce bez nawet próby wykazania tego, że nie będzie to skutkowało naruszeniem szeroko pojętych zasad konkurencji. Natomiast na poziomie ustawowym wykonawca kwestionował wykazanie spełnienia przez Gminę Miasta Tarnów przesłanek do udzielenia tego typu zamówienia. Między innymi tego, że Gmina Miasta Tarnów bezpodstawnie powołuje się na reorganizację działalności swojej spółki po to aby wykazać spełnienie przesłanki dotyczącej wartości realizowanych zleceń na rzecz Gminy.

Zarzuty okazały się niezasadne.

– W ustnym uzasadnieniu orzeczenia Izba podniosła, że jeżeli gmina ma w ustawie możliwość skorzystania z takiego mechanizmu jak udzielenie zamówienia z wolnej ręki, to skorzystania z niego nie można traktować jako nadużycia pozycji dominującej – relacjonuje Katarzyna Kuźma, radca prawny w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Izba nie podzieliła także zarzutu dotyczącego reorganizacji MPGK uznając, że skoro w ustawie nie została ona zdefiniowana, to można ją traktować szeroko. Mogą to być zatem wszelkie zmiany dotyczące prowadzonej przez reorganizowany podmiot działalności.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Sygn. akt KIO 96/17

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ