Zgodnie ze zmianami zniesiony ma zostać zniesiony wymóg składania przez sędziów oświadczeń o prowadzeniu portalu lub aktywności na internetowych portalach, kiedy dotyczą one spraw publicznych.

- Składanie tego rodzaju oświadczenia nie jest konieczne dla zapewniania prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem urzędu sędziego – uzasadniano poprawkę.  Z projektu wykreślono przepis mówiący, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie za "odmowę stosowania przepisu ustawy, jeżeli jego niezgodności z Konstytucją lub umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie nie stwierdził Trybunał Konstytucyjny". Kolejna z poprawek zmodyfikowała treści, które nie powinny być przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego. W pierwotnej wersji projektu napisano, że nie mogą być to tematy polityczne, a w szczególności zakazane jest podejmowanie uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów, a także krytykę podstawowych zasad ustroju RP.

Czytaj też:

Po burzy w Sejmie PiS zrezygnował tylko z tego, z czego musiał

Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw przyjęta przez komisję

Po zmianie zabronione będzie podejmowanie uchwał podważających zasady funkcjonowania władz RP i jej konstytucyjnych organów. Poprawki zwiększyły  też kompetencje dwóch nowych izb Sądu Najwyższego. Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN zajmie się rozpatrywaniem skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Sądu Najwyższego oraz innych sądów, w sytuacji kiedy niezgodność z prawem polega na podważeniu statusu osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, która wydała orzeczenie w sprawie. Taką skargę można byłoby wnieść do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN z pominięciem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Wprowadzono też właściwość Izby Dyscyplinarnej SN w zakresie rozpoznawania wniosków o uchylenie immunitetów sędziów i prokuratorów. Zgodnie z poprawką natomiast w sprawach sędziowskich immunitetów w I instancji Izba Dyscyplinarna miałaby orzekać w składzie jednego sędziego, a w II instancji również Izba Dyscyplinarna, ale w składzie trzech sędziów.