Stowarzyszeni zapewnia o gotowości do "konstruktywnych rozmów o rzeczywistej reformie sądów" i "w granicach poszanowania dla zasad konstytucyjnych, praw obywatelskich i wartości Unii Europejskiej".

"Apelujemy do innych szanownych uczestników forum, w szczególności polityków, o prowadzenie rozmów w duchu naprawy instytucji Rzeczypospolitej" - piszą sędziowie.

"Iustitia" wskazuje, że uchwalając tzw. ustawę kagańcową, władze polityczne w rzeczywistości osłabiają pozycję Polski w Unii Europejskiej i narażają na konsekwencje prawne z powodu naruszenia minimalnych standardów praworządności. Z powodu naruszenia tych standardów zagrożone było ponad 70 tys. orzeczeń. Podkreśla, że sędziowie zawsze opowiadali się za reformami usprawniającymi postępowania i proponowali własne rozwiązania, jednak nikt na to nie zważał.

Czytaj też:

Warto wspierać forum o sądach

Obóz władzy weźmie udział w rozmowach o praworządności

Forum praworządności - eksperci będą szukać kompromisu

"Chcemy prawdziwej reformy sądów, która skróci czas trwania postępowań. Sądy potrzebują uproszczenia procedur, wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, zwiększenia liczby referendarzy sądowych i asystentów oraz podniesienia wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych. Sprzeciwiamy się atakom na niezależność sądów. Bez niezależnych sądów zwykły człowiek staje się bezbronny, a państwo staje się podatne na korupcję" - głosi stanowisko.

Według "Iustitii", rzeczywistym miernikiem gotowości władz politycznych do dialogu będzie spełnienie następujących warunków początkowych:

1. Zawetowanie przez Prezydenta RP ustawy z 20 grudnia 2019 r., jako wymierzonej w prawa obywatelskie i wartości europejskie.

2. Powołanie niezwłocznie nowej Krajowej Rady Sądownictwa, w której skład będą wchodzić sędziowie wybrani w procedurze wolnej od politycznych czynników, w szczególności wybrani przez sędziów.

3. Wstrzymanie się przez właściwe organy z powoływaniem nowych sędziów do czasu powołania nowej KRS.

4. Niezwłoczna likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i wprowadzenie postępowania dyscyplinarnego zgodnego z europejskim standardem prawa do sądu.

5. Zaprzestanie działań (i wycofanie się z działań już podjętych), zmierzających do zniweczenia wykonania wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. oraz wydanych w związku z nim orzeczeń i uchwał Sądu Najwyższego.

"Oczekujemy spełnienia wymienionych wyżej warunków brzegowych, a następnie przystąpienia do rozmów o reformie procedur i instytucji, które wzmocnią zaufanie społeczne do sądów. Rozmowy powinny być prowadzone w oderwaniu od kalendarza wyborów prezydenckich, z zachowaniem konsultacji społecznych." - czytamy w stanowisku.

"Iustitia" wyraziła przekonanie, że można wypracować rozwiązania prawne, które pozwolą zażegnać chaos wprowadzony przez pośpiesznie uchwalane ustawy „sądowe". W ocenie członków stowarzyszenia, ustawy te nie spotkały się z akceptacją społeczną i spowodowały wszczęcie wobec Polski postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.