Wszystko wskazuje na to, że resort sprawiedliwości ustąpił wobec głosów krytyki. Zgodnie z opublikowanym we wtorek rozporządzeniem w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej, również w Katowicach – jak pierwotnie zakładano – działać będzie specjalny sąd, do którego będą wpływać spory dotyczące praw autorskich, własności przemysłowej czy nieuczciwej konkurencji.

Decyzja o tej lokalizacji została upubliczniona w przededniu wejścia w życie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego powołującej wyspecjalizowane sądy ds. ochrony własności intelektualnej. O potrzebie ich powołania mówiono od lat.

Czytaj także: Sądy własności intelektualnej - ich rozmieszczenie budzi kontrowersje

Przypomnijmy, że niedawno konsultowany projekt rozporządzenia przewidywał powołanie sądów własności intelektualnej działających jako sądy I instancji odpowiednio w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Lublinie. I właśnie ta ostatnia lokalizacja budziła największe kontrowersje. Sąd ten miał bowiem rozstrzygać sprawy z obszaru właściwości okręgów w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Krośnie, Nowym Sączu, Przemyślu, Rybniku, Rzeszowie, Tarnobrzegu, Tarnowie i Zamościu.

Powyższa propozycja budziła sprzeciw zarówno rzeczników patentowych, adwokatów, jak i radców prawnych, którzy obawiali się wielogodzinnych peregrynacji na rozprawy do słabo skomunikowanego z południem Polski Lublina. Podnoszono również, że projektowane rozwiązanie może godzić w konstytucyjne prawo do sądu. Apele przyniosły skutek.

– Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 czerwca 2020 r., dotyczące właściwości miejscowej Sądów Własności Intelektualnej, opublikowane w przeddzień wejścia w życie przepisów tworzących nowe, wyspecjalizowane sądy, zaskakuje nie tylko datą jego publikacji, ale także zmianą ilości lokalizacji, w których sądy mają działać – komentuje Dorota Rzążewska, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, wspólnik zarządzający w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.

I wylicza, że oprócz Warszawy, Gdańska, Poznania i Lublina rozporządzenie ustanawia także sąd w Katowicach. Ten ma być właściwy dla spraw z obszaru właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Krakowie, Nowym Sączu, Opolu, Rybniku i Tarnowie.

– Pomijając rozważania o stanie zaawansowania przygotowań organizacyjnych i kadrowych, mogę pozytywnie ocenić tę zmianę, ponieważ spełnia ona podnoszony również przez rzeczników patentowych postulat utworzenia sądu na południu Polski – mówi prezes Rzążewska.

– Utworzenie sądu w Katowicach przyjmujemy z zadowoleniem, gdyż zarówno dla stron postępowania, jak i ich pełnomocników zdecydowanie łatwiej będzie dotrzeć na rozprawę, co powinno skrócić czas postępowania i obniżyć jego koszty – dodaje.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Nie ukrywa zarazem, że wśród lokalizacji, za którymi optowali rzecznicy patentowi, był także Kraków – ośrodek skupiający wielu naukowców i praktyków zajmujących się prawem własności intelektualnej i przemysłowej.

– Dziwi mnie wybór Katowic zamiast Krakowa, ale cieszę się, że potrzeby przedsiębiorców z południa kraju zostały wzięte pod uwagę – puentuje szefowa rzeczników patentowych.

Do specsądów trafiać będą sprawy dotyczące np. bezprawnego wykorzystywania praw autorskich i znaków towarowych, kopiowania produktów, nieuprawnionego korzystania z cudzych wynalazków, a także o przypadki związane z wykorzystaniem dobra osobistego w celach reklamowych i promocyjnych lub naruszeniem dobra osobistego w związku z działalnością naukową i wynalazczą.