Egzamin referendarski na nowych zasadach zbliża się wielkimi krokami.

Składa się z dwóch etapów – oba są pisemne.

Test zawiera 120 pytań testowych, w tym co najmniej 90 pytań sprawdzających wiedzę z dziedzin podstawowych (prawo i postępowanie cywilne, administracyjne itd.). Każde pytanie testowe zawiera trzy propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawidłowa.

Liczbę punktów uzyskanych przez zdającego z testu ustala się wyłącznie na podstawie arkusza odpowiedzi. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem drugiego etapu egzaminu zamieszcza w BIP ogłoszenie z wynikami pierwszego etapu egzaminu – listą zdających dopuszczonych do drugiego etapu egzaminu i wskazaniem miejsca, terminem oraz godziną przeprowadzenia drugiego etapu egzaminu.

Czytaj także:

Konkurs na referendarza sądowego unieważniony bez podstawy prawnej - wyrok WSA

Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań praktycznych w drugim etapie egzaminu wynosi 240 minut.

W trakcie drugiego etapu zdający mogą korzystać wyłącznie z aktów prawnych lub wyciągu z przepisów prawa udostępnionych przez komisję.

Oceny rozwiązania każdego z zadań praktycznych dokonuje się w systemie punktowym od 0 do 20 pkt.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Dokonują jej niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji. Liczba punktów uzyskanych przez zdającego za rozwiązanie danego zadania praktycznego jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez każdego z oceniających członków komisji.

Komisja ogłasza wyniki egzaminu w ciągu (maksymalnie) sześciu tygodni od zakończenia drugiego etapu egzaminu.

Podstawa prawna: rozporządzenie MS z 8 marca 2021 r., DzU z 18 marca 2021, poz. 496