Zbigniew Ziobro chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał przepisy Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie, w jakim umożliwia Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka kwestionować status sędziów powoływanych na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Wniosek wpłynął do TK we wtorek 9 listopada, dzień po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym stwierdzono m.in., że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest niezależnym i niezawisłym sądem, bo system powoływania sędziów jest niewłaściwy.

Czytaj więcej

Ziobro po raz drugi skarży Konwencję Praw Człowieka do TK

Minister chce, aby TK pochylił się nad art. 6 ust. 1 zd. 1 EKPCz. Przepis ten mówi, że "Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej".

Zgodnie ze złożonym wnioskiem polski TK ma zbadać upoważnienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do "wykreowania, na gruncie prawa krajowego, podlegającego ochronie sądowej prawa podmiotowego sędziego do zajmowania funkcji administracyjnej w strukturze organizacyjnej sądownictwa powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej".

Ziobro chce też, aby TK odpowiedział, czy dopuszczalne jest dokonywanie przez sądy krajowe lub międzynarodowe wiążącej oceny zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i rzeczoną Konwencją ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa, by w ten sposób ustalić spełnienie przesłanki „sądu ustanowionego ustawą" z art. 188 pkt 1 Konstytucji RP.

Czytaj więcej

RPO: Mariusz Muszyński nie może badać wniosku Zbigniewa Ziobry ws. EKPC

Do tej sprawy przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich, który wniósł o jej umorzenie. Zwrócił się też o wyłączenie z niej Mariusza Muszyńskiego w związku z wyrokiem ETPC w sprawie Xero Flor.

- Nieuwzględnienie tego wniosku może prowadzić do kwestionowania przyszłego wyroku TK przez organy międzynarodowe i podważania go przez polskie sądy. Może też powodować ryzyko odpowiedzialności finansowej państwa w ramach skarg z Polski do ETPC - argumentuje RPO Marcin Wiącek.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

24 listopada 2021 r. TK (sygn. akt K 6/21) orzekł o niekonstytucyjności art. 6 ust. 1 EKPC w zakresie, w jakim jej pojęcie „sądu" odnosi się do TK oraz w jakim umożliwia ETPC ocenę legalności wyboru sędziów TK.

- Mimo tego ostatniego wyroku, który ma charakter powszechnie obowiązujący i ostateczny, wykonanie wyroku ETPC w sprawie Xero Flor nadal jest obowiązkiem władzy publicznej. W świetle Konstytucji wyroki TK nie mogą rodzić skutków prawnych w obowiązywaniu aktów prawa w płaszczyźnie prawa międzynarodowego - twierdzi RPO.

Czytaj więcej

Wiadomo kiedy Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskami Ziobry

Rozprawę zaplanowano na środę 19 stycznia na godzinę 11.00.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Stanisław Piotrowicz - przewodniczący, wiceprezes TK Mariusz Muszyński - sprawozdawca, sędzia TK Krystyna Pawłowicz, sędzia TK Wojciech Sych, sędzia TK Andrzej Zielonacki.

Sygn. akt K 7/21