Pismo skierowane przez Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej do wszystkich prokuratorów regionalnych datowane jest na 22 grudnia.

Jak czytamy w piśmie, "mając na uwadze nadal występujące przypadki spraw, w których sędziowie w składach orzekających kwestionują status innego sędziego sądu powszechnego lub status sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym, powołanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa oraz wobec aktualności polecenia zawartego w piśmie I Zastępcy Prokuratora Generalnego Pana Bogdana Święczkowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.", przypomina się prokuratorom "o zobowiązaniu niezwłocznego skierowania w takich przypadkach przez Prokuratora Regionalnego zawiadomienia o zaistniałym zdarzeniu do właściwego Rzecznika Dyscyplinarnego i niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej".

Przypomnijmy, iż w piśmie z 16 grudnia 2019 r. Bogdan Święczkowski polecił podwładnym wszczynanie spraw, gdy podważane jest umocowanie konstytucyjnych organów państwa w sporze o status sędziów.

W uzasadnieniu swego polecenia PK wskazał, że wszystkich sędziów w polskich sądach mianował prezydent zgodnie z obowiązującymi przepisami, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Dlatego, by zapewnić porządek prawny i ochronę interesów obywateli, polecił prokuratorom, aby reagowali na wszelkie przypadki kwestionowania statusu sędziów SN i sądów powszechnych. Nakazał też, by prokuratorzy wnosili o wyłączenie ze składów orzekających sędziów podważających status innych sędziów oraz by podjęli „inne działania procesowe”. Jednocześnie zobowiązał do informowania o tych zdarzeniach rzeczników dyscyplinarnych SN i sądów powszechnych, a także Prokuraturę Krajową.

Czytaj więcej

Prokuratura ma wszczynać postępowania przeciwko sędziom „buntownikom”