Minister sprawiedliwości zmienia prawo o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.). Chodzi o większe bezpieczeństwo w sądach – przy zachowaniu możliwie najwyższych standardów praw i wolności obywatelskich.

Do art. 49 u.s.p. zostaną dodane trzy paragrafy. Zgodnie z nimi do wymierzenia kary porządkowej grzywny będzie uprawniony skład sądu, względem którego dopuszczono się obrazy. Jeśli natomiast będą podstawy do wymierzenia kary porządkowej pozbawienia wolności lub jeśli dojdzie do ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub innym osobom w piśmie lub korespondencji elektronicznej, sprawa zostanie przekazana innemu składowi sądu.

Czytaj więcej

Kara za obrazę sądu poza rozprawą

Kara porządkowa za naruszenia na piśmie będzie mogła być wymierzona na posiedzeniu niejawnym, bez wysłuchania osoby, która dopuściła się naruszenia.

Prezes sądu będzie mógł zarządzić stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach sądowych oraz zapobiegających naruszaniu zakazu wnoszenia do budynków broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych. Osoby odpowiedzialne za ochronę fizyczną sądów uzyskają możliwość przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w razie podejrzenia, że wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne. Jeśli sądowy petent odmówi poddania się czynności przeglądania bagażu lub będzie posiadał przedmioty i substancje niebezpieczne, których nie odda do depozytu, pracownik ochrony będzie mógł odmówić mu wejścia do sądu.

Powodem zmian jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 6 grudnia 2018 r. Chodziło o sprawę Adama Słomka przeciwko Polsce. Trybunał orzekł, że prawo do wolności wyrażania opinii naruszyła kara porządkowa 14 dni pozbawienia wolności za naruszenie powagi sądu podczas ogłaszania wyroku (chodziło o wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 1981 r.).

Czytaj więcej

Adam Słomka na sali sądowej

Trybunał podkreślił wówczas, że karę wymierzył ten sam skład, którego powadze skarżący miał wcześniej uchybić. Nie było w tej sprawie odrębnego postępowania, a skarżący nie miał możliwości przedstawienia swych argumentów. Ponadto wymierzono mu najwyższy wymiar kary, a jego zażalenie rozpatrzono już po odbyciu kary. Zaniepokojenie Trybunału wzbudził fakt, że ten sam sąd działał i jako podmiot oskarżający, i rozstrzygający o naruszeniu powagi. Mogło to wzbudzić wątpliwości, czy jest bezstronny. Dlatego w ocenie ETPC Polska naruszyła art. 6 i 10 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Polski rząd miał zapłacić Słomce 15 tys. euro zadośćuczynienia za areszt.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Etap legislacyjny: wpisano do wykazu prac rządu