W liście dziekani wydziałów prawa wyrazili dezaprobatę dla działań władz państwowych podważających zasadę trójpodziału i równoważenia władz oraz niezależność sądów i niezawisłość sędziów.

- Nierespektowanie orzeczeń sądowych, nietransparentne i pośpiesznie prowadzone postępowania w celu obsadzenia stanowisk sędziów Sądu Najwyższego osobami niemającymi kwalifikacji wymaganych do pełnienia urzędu sędziego tego Sądu, próby zastraszania sędziów zwracających się z pytaniami prawnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to przykłady braku poszanowania zasad państwa prawnego i wartości leżących u podstaw demokratycznego porządku prawnego - wyliczają.

Dziekani zaapelowali do władz Rzeczpospolitej Polskiej o przestrzeganie konstytucyjnych zasad państwa prawnego. - Ich naruszanie prowadzi do niepewności prawa, chaosu i anarchii, będących źródłem napięć społecznych - podkreślają.

Pod listem podpisali się prof. dr hab. Jerzy Pisuliński - Dziekan WPiA UJ, prof. dr hab. Tomasz Giaro - Dziekan WPiA UW, dr hab. Agnieszka Liszewska - prof. UŁ Dziekan WPiA UŁ, prof. dr hab. Marek Michalski - Dziekan WPiA UKSW, prof. dr hab. Zbigniew Witkowski - Dziekan WPiA UMK, prof. dr hab. Czesław Martysz - Dziekan WPiA UŚ, dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US - Dziekan WPiA US, prof. dr hab. Karol Kiczka - Dziekan WPAiE UW, prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - Dziekan WPiA UMCS oraz prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz - Dziekan WPiA UZ.