Jak co roku, Najwyższa Izba Kontroli przygotowała plan kontroli na nowy rok. Powstaje on na podstawie uwag przesyłanych przez różne instytucje, w tym RPO, Sejm, Senat, i premiera.

zobacz Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 rok (plik PDF, 1 MB)

W planie pracy NIK na rok 2017 r. znalazły się dwa ważne postulaty rzecznika praw obywatelskich: obrót nieruchomościami rolnymi (czy Agencja Nieruchomości Rolnych prawidłowo opracowała i realizowała procedurę obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) oraz wspieranie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach.

W swoich planach NIK nawiązuje także do innych działań RPO. W planie kontrolnym jest:

- zbadanie stanu usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania

- żywienie pacjentów w szpitalach

- dostępność świadczeń ginekologiczno-położniczych na terenach wiejskich

- zapobieganie i przeciwdziałania cyberprzemocy wobec dzieci i młodzieży.