Ruszają prace nad zmianami w kodeksie karnym wykonawczym. Wykonanie kary czeka rewolucja za sprawą rządowego projektu, który trafia do pierwszego czytania. Autorzy chcą znieść zasadę zaskarżalności wszystkich postanowień w postępowaniu wykonawczym i wprowadzić taką możliwość tylko dla orzeczeń najbardziej istotnych dla skazanego. Ma powstać katalog enumeratywnie wymienionych spraw, w których zażalenie będzie dopuszczalne. Same wnioski będą musiały być dobrze udokumentowane. Inaczej trafią do kosza. W noweli zapisano też, że rzecznik praw obywatelskich ma nieograniczone prawo dostępu do skazanych i aresztowanych oraz swobodnego z nimi kontaktu.

Z kolei osoba pokrzywdzona będzie musiała złożyć wniosek o przesyłanie jej przez właściwy sąd informacji o tym, że sprawca przestępstwa opuszcza (nawet chwilowo) zakład karny.

W noweli rezygnuje się też z możliwości odroczenia kary grzywny lub rozłożenia jej na raty. Wszystko dlatego, że obie te instytucje do tej pory wykorzystywane były do odwlekania wykonania kary.

W przyszłości wyroki będą wykonywane w kolejności wpływu (a nie tak jak dziś w kolejności, w jakiej się uprawomocniły). Wyjątkiem od tej zasady, czyli wykonanie postanowienia po uprawomocnieniu, będą sprawy najistotniejsze, np. postanowienia o udzieleniu przerwy w wykonywaniu kary, jeżeli sprzeciwia się temu prokurator. Złożenie wniosku o wydanie postanowienia nie będzie też wstrzymywało wykonania orzeczenia. Chodzi o to, że niektórzy obrońcy wykorzystują złożenie wniosku np. o odroczenie kary pozbawienia wolności, by skazany uniknął stawienia się w zakładzie karnym. W praktyce wykorzystywanie procedury składnia kolejnych wniosków, po każdej odmowie odroczenia, uniemożliwia szybkie i sprawne wykonanie wyroku.

W noweli k.k.w. proponuje się, by rozpoznawanie spraw przez sąd mogło się dokonywać bez udziału stron. Ma to dotyczyć postanowień w kwestiach incydentalnych lub orzeczeń wydawanych na korzyść skazanego.

Proponuje się także, by skazany musiał poddać się badaniu na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Jeśli nie zgodzi się na badanie, zostanie uznany za osobę pod wpływem alkoholu lub narkotyku i można go będzie ukarać dyscyplinarnie.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem