Zgodnie z ogólną zasadą obowiązuje powszechny zakaz puszczania psów luzem w lesie. Ta reguła odnosiła się dotąd do wszystkich psów (pod groźbą grzywny). A to utrudniało prowadzenie szkoleń zwierząt wykorzystywanych podczas akcji ratowniczej. Nowe przepisy wyłączają je z ogólnego zakazu od 29 listopada. Nowelizacja ustawy o lasach oraz ustawy – Kodeks wykroczeń – wprowadza zmiany, które umożliwiają działanie psów ratowniczych w lasach – nie tylko podczas akcji ratowniczej, lecz także podczas szkoleń.

Czytaj więcej

Sąd: pies w mieście nie musi być na smyczy ani w kagańcu

Dotychczasowe brzmienie art. 29 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach pozwalało osobom zwalczającym pożary oraz ratującym ludzkie życie i zdrowie wchodzić do lasów, nawet prywatnych oznaczonych zakazem wstępu, jak również do lasów należących do Skarbu Państwa – mimo zakazu wstępu. Wprowadzona zmiana uzupełnia tę zgodę, dodając, że wyłączone z zakazu są osoby ratujące życie lub zdrowie ludzkie także podczas akcji ratowniczych z wykorzystaniem psów ratowniczych.

Ta zmiana pociągnęła za sobą konieczność modyfikacji art. 166 kodeksu wykroczeń. Puszczenie psów luzem poza czynnościami związanymi z polowaniem wiąże się z zagrożeniem karą grzywny albo karą nagany. Zmiana polegała na wskazaniu, które działanie nie będzie podlegało karze. Wśród nich znajduje się działanie i szkolenie psów ratowniczych.

Podstawa prawna: ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Kodeks wykroczeń (DzU z 14 listopada 2022 r., poz. 2311).