Pozwana zawarła ze spółką zajmującymi się finansami umowę pożyczki na kwotę sześciu tysięcy złotych. Prócz wierzytelności głównej była zobowiązana do zapłaty opłaty operacyjnej równej kwocie pożyczki oraz odsetek w przypadku niewywiązania się ze zobowiązania w terminie. Ze względu na brak spłaty zadłużenia, firma wypowiedziała umowę, co skutkowało natychmiastową wymagalnością zobowiązania. 

Wierzyciel domagał się prawie 11 tysięcy złotych wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz obciążenia kosztami procesu, a także ponad pięciu tysięcy tytułem niespłaconej części opłaty operacyjnej. 

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie w całości uwzględnił żadania pozwu w postępowaniu upominawczym. Jak wskazał oceny zasadności roszczenia dokonał na podstawie faktów zawartych w pozwie bez ich weryfikacji w drodze dowodowej, a w czasie analizy samego pozwu oraz załączników nie dopatrzył się żadnych przeszkód w wydaniu nakazu zapłaty. W jego ocenie nie wystąpiła bezzasadność roszczenia. 

Ze względu na charakter postępowania upominawczego wzięto pod uwagę jedynie względy formalne i dołączone do niego dokumenty, a nie skupiono się na charakterze konsumenckim jaki miała zawarta przez strony umowa i przy wydawaniu nakazu nie uwzględniono przepisów o ochronie konsumentów. 

Skargę w sprawie złożył Prokurator Generalny zarzucając m.in. naruszenie art. 76 Konstytucji,w zakresie w jakim sąd wydając zaskarżony nakaz zapłaty naruszył zasadę ochrony konsumentów i nie zapewnił pozwanej ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Sąd Najwyższy podzielił te argumenty wskazując jednocześnie, że każdy sąd powszechny rozpatrując sprawę o charakterze konsumenckim musi zbadać, czy postanowienia umowy nie niosą za sobą nieuczciwych praktyk, a w przypadku ich stwierdzenia ma obowiązek zniwelowania braku równowagi między konsumentem a przedsiębiorcą.

W tym przypadku Sąd Rejonowy w Hrubieszowie nie dokonał z urzędu oceny nieuczciwych postanowień analizowanej umowy, a tym samym dopuścił się rażącej obrazy przepisów postępowania, co można interpretować jako naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. 

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Hrubieszowie.

Czytaj więcej

Nadchodzi trudny czas dla lichwiarzy
Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM