Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniła uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania. W ten sposób ustaliła stawkę zerową opłaty za pierwszą godzinę parkowania w strefie płatnego parkowania dla osób, które posiadają identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej, wydany przez podmiot obsługujący strefę płatnego parkowania.

Według nowych zapisów, identyfikator uprawnia do bezpłatnego parkowania na obszarze całej strefy płatnego parkowania, w tym na miejscach wyznaczonych do parkowania przez osoby niepełnosprawne, wyłącznie na czas jednej godziny od chwili zajęcia miejsca parkingowego, co potwierdza się odpowiednim ustawieniem zegara, stanowiącego element identyfikatora postojowego osoby niepełnosprawnej. Po upływie tego czasu, osoba kierująca pojazdem powinna uiścić opłatę parkingową.

Rada zastrzegła również, że za brak opłaty parkingowej po upływie pierwszej bezpłatnej godziny parkowania, kierujący pojazdem podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty dodatkowej, na zasadach określonych jak dla pozostałych użytkowników strefy płatnego parkowania. Zgodnie z uchwałą, identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej wydawany miał być osobom, które posiadają europejską kartę parkingową osoby niepełnosprawnej lub są opiekunami prawnymi osób niepełnosprawnych, posiadających tego rodzaju kartę; są właścicielami lub współwłaścicielami lub użytkownikami jako posiadacze zależni na podstawie umowy, pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do dwóch i pół tony.

Miasto określiło też, że dokument miał być wydawany bezpłatnie na okres jednego roku, liczony od dnia jego wydania lub na czas ważności europejskiej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, krótszy niż rok. W przypadku parkowania na miejscu wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych, ważne jest umieszczenie identyfikatora postojowego za przednią szybą pojazdu, wraz z europejską kartą parkingową osoby niepełnosprawnej .

Takie postanowienia nie spodobały się niepełnosprawnemu mężczyźnie. Kierowca wskazał, że na podstawie uchwały został ukarany obowiązkiem wniesienia opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania, bez podania prawidłowej podstawy prawnej. Dodał, że jako osoba niepełnosprawna posiada kartę parkingową, na podstawie której uprawniony jest do korzystania w całym kraju i UE z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, bez obowiązku przedstawiania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

Zdaniem mężczyzny, Rada Miasta rażąco wykroczyła poza swoje upoważnienie ustawowe nakładając, w akcie prawa miejscowego, obowiązek posiadania przez osoby niepełnosprawne dodatkowego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Według niego, żaden przepis prawa, nie nadaje uprawnienia do wprowadzania obowiązku posiadania identyfikatora postojowego. Karta parkingowa jako dokument, którego obowiązek posiadania przez osoby niepełnosprawne poruszające się po drogach publicznych, jest uregulowany w akcie prawnym rangi ustawowej, nie może być deprecjonowana i uznawana przez organy gminy jako niewystarczająca do korzystania z uprawnień osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy.

Takie działanie prowadzi do dyskryminowania osób niepełnosprawnych zmuszając do podjęcia dodatkowego, zbędnego wysiłku w uzyskaniu dodatkowego dokumentu, którego tryb wydawania również budzi wątpliwości.

W odpowiedzi, Rada stwierdziła, że w ustawie w ogóle nie ma mowy o zwolnieniu z obowiązku uiszczania opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania, i że tak naprawdę postawiła niepełnosprawnych w pozycji uprzywilejowanej, mimo wprowadzenia pozornie dodatkowych formalności.

Podobnego zdania był również WSA w Łodzi, który 18 lutego 2015 roku oddalił skargę niepełnosprawnego. Stwierdził, że karta parkingowa nie zwalnia z opłat za parkowanie. Dodał, że osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania dopiero na podstawie uchwały rady miejskiej. Osoba posiadająca kartę parkingową musi więc również stosować się do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa miejscowego.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

 

Sąd orzekł, iż przyznanie niepełnosprawnym uprawnienia do bezpłatnego parkowania przez pierwszą godzinę parkowania w całej strefie płatnego parkowania, pod warunkiem posiadania dokumentu w postaci identyfikatora postojowego nie może być poczytywane, jako dyskryminacja. Identyfikator postojowy nie jest bowiem dodatkowym, nieprzewidzianym żadnym obowiązującym przepisem ustawowym, dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Jest jedynie uprawnieniem do skorzystania z zerowej stawki opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania i przejawem udogodnienia dla tych osób (III SA/Łd 21/15).

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.