Co dziś na egzaminie

Obowiązkowy egzamin z języka polskiego składał się dwóch części, za które można uzyskać 70 punktów.

Część pierwsza obejmowała test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem, argumentowania, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 punktów (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach).

Część druga to wypracowanie za 50 punktów. Maturzyści dostali trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego - jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Na rozwiązanie testu i napisanie wypracowania zdający mieli 170 minut.

Niedługo po rozpoczęciu egzaminu w internecie pojawiły się nieoficjalne informacje o tematach rozprawki maturalnej.

Nieoficjalne informacje potwierdziła Centralna Komisja Egzaminacyjna, która o 14.00  zaczęła publikować tegoroczne arkusze egzaminacyjne oraz instrukcje do wypracowania. Maturzyści mogli wybrać:

Temat 1. Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury.

Temat 2. Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Ziemi obiecanej" Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Bez maskotek na szczęście

Reżim sanitarny tegorocznej matury polega na konieczności przestrzegania zasad określonych przez inspekcję sanitarną. Oto niektóre z nich:

zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu może przyjść na egzamin wyłącznie bez objawów chorobowych takich jak przy COVID-19,

rodzic/opiekun może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się,

zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek,

każdy zdający korzysta z własnych przyborów, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

szkoła nie zapewnia wody pitnej; na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą,

czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno-lub wielorazową),

zdający muszą zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej,

ławki w sali egzaminacyjnej mają być ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej  1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

Łatwiej z powodu pandemii

Zgodnie z zapowiedzią ministra edukacji, egzaminy w tym roku będą łatwiejsze. Maturzyści muszą napisać egzaminy z trzech przedmiotów obowiązkowych:  języka polskiego, matematyki, języka obcego (najczęściej - angielskiego).

- Egzaminy obowiązkowe to tylko część pisemna na poziomie podstawowym. Część ustna tylko dla osób, które potrzebują wyniku w rekrutacji na uczelnię za granicą - powiedział minister Przemysław Czarnek.

Dodał, że oprócz tego materiał obowiązujący na maturze został okrojony o ok. 20 proc.

Jak mówił Polskiemu Radiu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, większość maturzystów zdecydowała się też zdawać przedmioty dodatkowe, wymagane w trakcie rekrutacji na uczelnie. Najczęściej jako przedmiot dodatkowy maturzyści wybierali podobnie jak w latach ubiegłych język angielski (prawie 60 procent maturzystów), matematykę, język polski, geografię i biologię. Tylko 13,5 procent tegorocznych absolwentów liceów i techników zadeklarowało, że nie przystąpi do ani jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego.

Maturę zdadzą osoby, które  uzyskają z egzaminów obowiązkowych minimum 30 procent punktów. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych nie są brane pod uwagę, będą się liczyć jedynie przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogą przystąpić do egzaminów maturalnych w maju, mogą zdawać je w sesji dodatkowej w dniach 1-16 czerwca.

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia!