Dziekan wydziału grafiki i informatyki szkoły wyższej wyznaczył studentom trzeciego semestru studiów stacjonarnych na kierunku grafika, indywidualną organizację studiów od semestru zimowego roku akademickiego 2013/2014.

Z nowym tokiem studiów nie zgodziła się studentka uczelni, ze względu na niedogodne terminy zajęć i zmniejszenie liczby ich godzin. W złożonym do rektora odwołaniu zauważyła że zgodnie z regulaminem studiów, indywidualna organizacja studiów jest możliwa wyłącznie w drodze umowy zawartej z uczelnią, na określonych warunkach zatwierdzonych przez dziekana, jednak na wniosek studenta.

Rektor utrzymał w mocy decyzję niższej instancji. W uzasadnieniu przywołał zapisy statutu uczelni, zgodnie z którymi student może studiować według indywidualnego planu studiów i programu nauczania na zasadach określonych przez dziekana wydziału. Dodał, że statut w tej kwestii nie zawiera żadnych innych warunków, w zakresie organizacji studiów, w szczególności nie wymaga zgody studenta na zorganizowanie studiów według indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

Wskazał też, iż uchwalony regulamin studiów określa prawo dziekana wydziału do podjęcia decyzji w zakresie ustalenia studiowania przez studenta, według indywidualnego planu studiów i programu nauczania. Indywidualna organizacja studiów polega na realizowaniu obowiązującego planu i programu studiów, według specjalnego harmonogramu, zatwierdzonego przez dziekana.

Możliwość studiowania w tym trybie może nastąpić w każdym ważnym przypadku, również uznanym przez dziekana w formie decyzji, określającej indywidualny tryb zaliczania zajęć i zdawania egzaminów.

Rektor przypomniał, że ważną przyczyną wydanej decyzji było zmniejszenie się liczby studentów na kierunku grafika, do liczby dwóch osób. To spowodowało brak możliwości organizacyjnych, dotyczących prowadzenia zajęć dla studentów w dotychczasowej formie. Organ stwierdził, że studenci o takiej sytuacji byli informowani już wcześniej, w tym także o istniejących możliwościach zmiany trybu i organizacji studiowania, a także o prawie przeniesienia się na inną uczelnię. Ci jednak nie zareagowali.

Organ odwoławczy podniósł także, że decyzja w zakresie zmiany organizacji studiów, nie pozbawia studenta, prawa do studiowania w dotychczasowym zakresie, w trybie stacjonarnym, gdyż zmianie uległa jedynie organizacja studiów. Ilość i jakość zajęć jest ta sama, organizowana według planu, który może być zmieniony w zakresie dostosowanym do warunków i potrzeb studenta.

Jednostronne wypowiedzenie warunków

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Kobieta niezadowolona z wyjaśnień rektora, skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Stwierdziła, że ani ze statusu uczelni ani regulaminu jej studiów nie wynika by szkoła była uprawniona do skierowania na indywidualną organizację studiów, bez wniosku i zgody studenta.

Wyjaśniła, że zawarła umowę o świadczenie usług edukacyjnych. Na jej podstawie, kształcenie na kierunku grafika miało odbywać się w trybie stacjonarnym zgodnie z programem nauczania, a wszelkie zmiany umowy wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wskazała, że uczelnia poinformowała studentów jej roku, o likwidacji kierunku i nie przedstawiła żadnego pisemnego stanowiska ani propozycji kontynuowania nauki w innej placówce. Dodała, że zostały podjęte starania by skłonić studentów do złożenia wniosków o indywidualną organizację studiów z tym, że nauka miała odbywać się także w soboty i niedziele. Takie propozycje były nie tylko sprzeczne z zawartą umową ale również nie do zaakceptowania ze względu na terminy zajęć i zmniejszenie liczby ich godzin.

Studentka podkreśliła, że decyzja rektora stanowi bezprawną, jednostronną zmianę warunków umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Dziekan musi uzyskać zgodę studenta

WSA 22 października 2014 roku zgodził się z jej zarzutami i uchylił decyzję rektora. Zdaniem sądu, w tej sprawie, dziekan szkoły wyższej nie był uprawniony do wyznaczenia indywidualnej organizacji studiów, bez wniosku i zgody studenta. Taki wniosek płynie z interpretacji zapisów zarówno statu uczelni, jak i regulaminu studiów.

WSA zwrócił uwagę, że zgodnie ze statutem, student może studiować według indywidualnego toku studiów i programu nauczania na zasadach ustalonych przez dziekana wydziału. Wynika z niego zatem, że zasady studiowania według indywidualnego toku studiów, są ustalane przez dziekana wydziału, ale nie oznacza to, że dziekan jest uprawniony do skierowania studenta na indywidualny tok studiów, czy też do wyznaczenia studentowi indywidualnej organizacji studiów.

Sąd przypomniał, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, kwestie szczegółowe dotyczące organizacji studiów, w tym indywidualnej organizacji studiów zostały uregulowane w regulaminie studiów i to te zapisy są priorytetowe. Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów, a nie statut uczelni i to regulamin stanowi, że na wniosek zainteresowanego studenta, zgodę na indywidualną organizację studiów, wydaje dziekan. Tym samym rektor uzasadniając swoją decyzję, nie mógł powołać się na zapisy statutu stanowiące, że statut uczelni nie zawiera żadnych innych wymogów w zakresie organizacji studiów, a w szczególności nie wymaga zgody studenta na organizowanie studiów (IV SA/Gl 6/14).

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.