Ojciec jednej z uczennic wystąpił z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego dla dziecka.

Zespół oświatowy miasta i gminy przychylił się do wniosku i przyznał uczennicy stypendium.

W toku postępowania uczennica ukończyła 18 lat.

Mężczyzna zaskarżył decyzję wskazując, że przyznane świadczenie jest niższe od tego, które otrzymał rok wcześniej.

SKO uznało jednak, że nie ma przesłanek do kwestionowania stanowiska organu I instancji.

Ojciec uczennicy złożył skargę do sądu administracyjnego.

WSA w Rzeszowie uznał, iż wydana decyzja narusza prawo.

Sąd zaznaczył, iż na mocy ustawy o systemie oświaty, uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest rodzic do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności.

Z chwilą osiągnięcia pełnoletności, legitymację do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie posiada wyłącznie uczeń.

Skarżący był więc uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rzecz córki oraz do działania w jej imieniu w toku postępowania do dnia, w którym uzyskała ona pełnoletność.

Po tej dacie córka winna działać w postępowaniu samodzielnie, jako osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie poprzez ustanowionego przez nią pełnomocnika.

W ocenie Sądu organy obu instancji okoliczności tej nie uwzględniły i w konsekwencji adresatem decyzji uczyniły wyłącznie ojca pełnoletniej uczennicy.

Skierowanie decyzji administracyjnej do osoby, która w toku postępowania przestała być przedstawicielem ustawowym małoletniej z uwagi na uzyskanie przez nią pełnoletności, a jednocześnie sama stroną nie jest, stanowi o nieważności decyzji – wyjaśnił Sąd.

Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 27 stycznia 2017 r., sygn. akt II SA/Rz 985/16