Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu Jacka Cichockiego wniósł o udzielenie informacji w sprawie postępów prac nad zmianami w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz wpisania założeń do tego projektu ustawy do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów.

Zmiany, o które wielokrotnie od 2011 roku wnioskował rzecznik, mają na celu prawne uregulowanie zasad wykonywania zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód psychologa, tak by dobro korzystających z jego pomocy dzieci było chronione w najwyższym stopniu.

Wykazując konieczność pilnego wprowadzenia zmian ustawowych oraz wskazując obszary, w których obecnie obowiązująca ustawa nie funkcjonuje, rzecznik podkreślił, że kontrole, przeprowadzone w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz analiza wpływających do Biura RPD skarg, jednoznacznie ujawniają problem niedostatecznej jakości pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom.