Właściciel firmy złożył do marszałka województwa lubuskiego wniosek o przesłanie billingów rozmów z telefonu służbowego jednego z pracowników urzędu marszałkowskiego. Miały to być wykazy połączeń w konkretnym dniu kwietnia 2018 r., z numerami telefonów należących do jego firmy.

Marszałek województwa poinformował, że żądane billingi rozmów nie mogą być udostępnione, ponieważ prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim przedsiębiorca zwrócił się o zobowiązanie organu do udzielenia żądanej informacji w terminie 14 dni. Wystąpił też o orzeczenie, że bezczynność rażąco naruszała prawo, oraz o wymierzenie marszałkowi województwa grzywny.

Sąd potwierdził, że marszałek województwa jest podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji publicznej. Do czynienia z taką informacją mamy wtedy, gdy dotyczy ona polityki zewnętrznej i wewnętrznej państwa; sposobu organizacji i zasad funkcjonowania podmiotów publicznych; dokumentów wytworzonych podczas działalności podmiotów publicznych oraz majątku publicznego. Nie każda więc informacja jest informacją publiczną – zaznaczył sąd.

Wykaz połączeń nie dotyczy spraw publicznych, a i nie wszystkie dane o służbowych telefonach komórkowych są informacją publiczną. Billingi telefoniczne nie należą do żadnej kategorii informacji publicznej.

Ponieważ wniosek przedsiębiorcy nie obejmował spraw publicznych, a w szczególności nie dotyczył majątku publicznego ani też żadnej z kategorii informacji wymienionych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, lecz wyłącznie informacji o połączeniach telefonicznych zawartej w billingach, nie była to informacja publiczna – orzekł WSA. Jeśli żądana informacja nie ma charakteru publicznego, podmiot, do którego zwrócono się o jej udzielenie, nie ma też obowiązku wydania odmownej decyzji. Musi jedynie zawiadomić o tym wnioskodawcę.

Marszałkowi województwa nie można więc zarzucić bezczynności – stwierdził WSA i oddalił skargę.

sygnatura akt: II SAB/Go 63/18