Jednorazowe odszkodowanie jest najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Jego wysokość zmienia się, co roku i jest uzależniona od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który jest orzekany przez Lekarza Orzecznika lub Komisję Lekarską ZUS. Obecnie za każdy procent przysługuje 1133 złotych.

- Tylko w trzecim kwartale 2022 roku ZUS wypłacił prawie 11 tys. jednorazowych odszkodowań na kwotę 83 mln zł. Średnia wysokość odszkodowania w kraju wyniosła 7,6 tys. zł – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Jeśli wypadkowi ulegnie osoba zatrudniona na podstawie innej umowy niż umowa o pracę np. na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, przeprowadzenie postępowania powypadkowego należy do obowiązków podmiotu, na rzecz którego wykonana była praca. Z kolei w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub współpracującej z taką osobą, albo zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej, postępowanie powypadkowe przeprowadzi, właściwy ze względu na siedzibę prowadzenia działalności Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej

Po odszkodowanie za wypadek przy pracy najpierw do ZUS, dopiero potem do pracodawcy

Trzeba pamiętać, że ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania z urzędu. W celu uzyskania odszkodowania należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kompletny wniosek. Do wniosku należy dołączyć:

- wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający informację o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji oraz dokumentację medyczną,

- protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku wraz załącznikami

- prawomocny wyrok sądu pracy,

- decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.

Co ważne, można ubiegać się o zwiększenie jednorazowego odszkodowania, jeśli stan zdrowia pogorszył się i ma związek z wcześniejszym wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Przy czym stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu musi ulec pogorszeniu o co najmniej 10 punktów procentowych w stosunku do pierwotnie orzeczonego.