W środę 14 grudnia 2016 r. wchodzi w życie niewielka nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która będzie miała ogromne znaczenie dla wielu osób pobierających świadczenia z ZUS czy KRUS. Dotychczas przepisy mówiły jedynie, że ZUS ma prawo żądać zwrotu świadczenia wypłaconego przez ostatnie trzy lata wstecz od ostatniej wypłaty. Jednocześnie przepisy przewidywały, że roszczenia ZUS o zwrot nienależnie pobranych świadczeń przedawniały się dopiero po dziesięciu latach od wydania decyzji o zwrocie. W praktyce pozwalało to bezterminowo podważać prawo do świadczeń.

Po zmianach w ustawie o systemie ubezpieczeń pojawił się art. 84 ust. 7a. Mówi on, że dla osoby, która nienależnie pobrała świadczenie, decyzji ustalającej kwotę nadpłaty do zwrotu nie wydaje się później niż w terminie pięciu lat od ostatniej wypłaty nienależnego świadczenia. Pojawia się więc nowy termin, po upływie którego ZUS nie ma prawa żądać zwrotu świadczenia.

Z oceny skutków regulacji wynika, że powinno na tym skorzystać łącznie około 1 tys. osób, od których ZUS czy KRUS dochodzi zwrotu świadczeń wypłaconych pięć i więcej lat temu.

podstawa prawna: ustawa z 6 października 2016 r. DzU z 29 listopada 2016 r., poz. 1921