Wysokość podstawy wymiaru składki jest uzależniona od formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych podstawą wymiaru są dochody z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie (z wyjątkiem 1/2022, za który podstawę stanowi kwota odpowiadająca 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2021 r. włącznie z wypłatami z zysku, tj. 4665,78 zł). Czyli składka od tej kwoty wynosi 419,92 zł.

W przypadku stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podstawa ta będzie odpowiadała kwocie 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2021 r. (czyli 3732,62 zł), składka wyniesie więc 335,94 zł, albo 100 proc. tej kwoty (6221,04 zł), wtedy składka wyniesie 559,89 zł, albo 180 proc. (11 197,87), a składka od tej kwoty to 1007,81 zł. Wysokość danego progu uzależniona jest od wysokości uzyskanych od początku roku przychodów z działalności gospodarczej (odpowiednio – do kwoty 60 000 zł, od 60 000 do 300 000 zł i po przekroczeniu 300 000 zł).

W przypadku stosowania karty podatkowej podstawę wymiaru składki zdrowotnej z działalności gospodarczej stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia, tj. 3010 zł, a składka – 270,90 zł.

Należy pamiętać, że nadal obowiązuje przepis, zgodnie z którym po spełnieniu określonych warunków składka zdrowotna z działalności nie jest opłacana. Dotyczy to osób, których świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, a ponadto gdy spełniony jest dodatkowy warunek: uzyskiwane przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury albo gdy osoba ta opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Czytaj więcej

Polski Ład: Ulga dla emeryta prowadzącego firmę