>> Poradnik "Rzeczpospolitej": wszystko o rozliczeniu ryczałtowym

Część C

– stawki właściwe dla określonej działalności

W tej części należy podać przychody podlegające odpowiednim stawkom podatku. Są następujące:

20 proc. – od przychodów osiąganych z wolnych zawodów;

17 proc. – od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych, m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych;

12,5 proc. – od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od nadwyżki ponad 100 tys. zł;

8,5 proc. – od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w postaci sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. oraz od przychodów z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 tys. zł;

5,5 proc. – od przychodów np. z działalności wytwórczej, robót budowlanych;

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

3 proc. – od przychodów m.in. z działalności usługowej w postaci handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą;

2 proc. – od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, które pochodzą z własnej uprawy, hodowli lub chowu (przy zastrzeżeniu, że rolnik wytwarza to sam, bez zatrudniania innych osób).

Część D

– odliczenia od przychodów

W pozycji 72. pojawia się pozycja „straty z lat ubiegłych". Dotyczy to tylko przypadków, gdy podatnik w poprzednich latach rozliczał się na zasadach ogólnych. Jeśli po jej zakończeniu pozostały mu nierozliczone straty, może je rozliczać kolejne pięć lat.

Inne odliczenia, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, można wykazać, jeśli nie zostały wykazane w osobnym zeznaniu podatkowym PIT. Jeśli więc podatnik równocześnie rozlicza np. dochody z pracy na formularzu PIT-37 i przychody z prywatnego najmu, to odliczenia od przychodów może wykazać tylko w jednym z nich.

Tak czy inaczej, jeśli podatnik jest uprawniony do skorzystania z odliczeń np. z tytułu korzystania z internetu, ulgi rodzinnej czy darowizn, np. na cele pożytku publicznego czy kultu religijnego – powinien wypełnić załącznik PIT-0.

Część E

– odliczenia od przychodów

Według ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, jeżeli podatnik uzyskuje różne przychody podlegające ryczałtowi, opodatkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, to odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów. W treści samego formularza znajdują się wskazówki, w jaki sposób należy obliczyć proporcje.

Części M i N

– przekazanie jednego procenta podatku na cele dobroczynne

W odróżnieniu od zasad rządzących odliczeniami od podatku, kwotę 1 proc. na cele dobroczynne można przekazać niezależnie od tego, czy robi się to równocześnie w innym zeznaniu. Należy podać numer, pod jakim zarejestrowana jest w KRS dana organizacja pożytku publicznego, wnioskowaną kwotę, a opcjonalnie także cel szczegółowy, na który ma zostać przekazana kwota jednego procenta (np. leczenie konkretnej osoby, którą opiekuje się fundacja dobroczynna).