Podatnicy mogą już składać roczne zeznania PIT. Na co należy zwracać uwagę, korzystając z ulgi termomodernizacyjnej?

Istotne jest, że ulga nie dotyczy nowych inwestycji. Przysługuje na przedsięwzięcia termomodernizacyjne rozumiane jako ulepszenie istniejącego budynku, które ma zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. To z kolei oznacza, że nie można z niej skorzystać w trakcie budowy, np. na zakup energooszczędnych materiałów. Podatnik odliczy natomiast wydatki, jeśli np. remontuje istniejący już dom w celu jego docieplenia.

A jeśli ktoś zainstaluje w nowym domu panele fotowoltaiczne lub kupi nowoczesny piec?

Wówczas nie ma przeszkód, by odliczyć ulgę. Taka inwestycja dotyczy istniejącego już budynku.

Jak w praktyce wygląda rozliczenie ulgi przez małżonków?

Każdemu z podatników pozostających w związku małżeńskim, będących współwłaścicielami domu jednorodzinnego przysługuje odrębny limit 53 tys. zł. Łącznie mogą więc odliczyć co do zasady 106 tys. zł.

Wysokość poniesionych wydatków należy udokumentować fakturami wystawionymi przez podatnika VAT. Jeśli oboje chcą korzystać z ulgi, to faktury powinny zostać wystawione na nazwiska obojga małżonków. Można też przyjąć rozwiązanie – jeśli jest to technicznie możliwe – w którym np. faktura na 50 proc. kosztów wystawiona jest na męża, a na pozostałe 50 proc. na żonę.

Warto dodać, że opis na fakturze powinien być zgodny z listą towarów i usług podlegających odliczeniu.

Kiedy można stracić prawo do ulgi? Na co uważać, by do tego nie doszło?

Podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie termomodernizacyjne w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli ktoś przekroczy limit czasu, będzie musiał zwrócić odliczoną wcześniej ulgę. Kwoty te dolicza do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Czy ulgę termomodernizacyjną można połączyć z dofinansowaniem?

Co do zasady nie można odliczyć wydatków w części sfinansowanej (dofinansowanej) np. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych funduszy. Warunkiem dokonania odpisu jest poniesienie ciężaru ekonomicznego. Podatnik może jednak odliczyć tę część wydatków, która nie została dofinansowana. Jeśli np. otrzymał dofinansowanie na 60 proc. inwestycji z funduszu samorządowego, to odliczy 40 proc. wydatków na inwestycję, które w rzeczywistości poniósł sam.

Zdarza się jednak, że podatnik najpierw ponosi wydatki, a dopiero po jakimś czasie otrzymuje decyzję o udzieleniu mu dofinansowania. Przepisy przewidują w takiej sytuacji bardzo korzystny mechanizm, podobnie jak w przypadku przekroczenia trzyletniego terminu. Jeśli podatnik poniósł wydatki w 2020 r. i nie ma jeszcze decyzji o dofinansowaniu, to może odliczyć całość w rozliczeniu za 2020 r.

Jeżeli w trakcie 2021 r. otrzyma dofinansowanie, to doliczy tę kwotę do dochodów w rozliczeniu za 2021 r. Nie trzeba korygować zeznania za 2020 r. ani – co istotne – płacić odsetek.

Z preferencji mogą skorzystać też osoby prowadzące działalność gospodarczą. Czy przedsiębiorcy rozliczają ulgę na innych zasadach niż osoby fizyczne?

Odliczeniu podlega cała kwota wynikająca z faktury, wraz z VAT, jeśli podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. To oznacza, że jeśli przedsiębiorca odliczył VAT np. od wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, to od dochodu odliczy kwotę wydatków netto (jeżeli nie została ona już zaliczona do kosztów uzyskania przychodu). Jeśli nie odliczył VAT, to w ramach ulgi odliczy kwotę brutto, podobnie jak osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Przypomnijmy, że z ulgi skorzystają przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wyjątek stanowi karta podatkowa.