Ulga termomodernizacyjna w rocznym rozliczeniu PIT

W rozliczeniu rocznym PIT można odliczać wydatki na termomodernizację własnego budynku mieszkalnego. Skorzystanie z tej ulgi wymaga od podatnika spełnienia kilku warunków.

Publikacja: 20.04.2021 17:45

Docieplanie domu

Docieplanie domu

Foto: AdobeStock

Zasady i warunki korzystania z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu podatkowym zostały określone w przepisach art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 1426).

Jedynie właściciel lub współwłaściciel

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać wyłącznie podatnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W przypadku małżonków pozostających w związku małżeńskim, prawo do korzystania z ulgi mogą mieć obydwoje, bądź tylko jedno z nich. Dla ustalenia kto może skorzystać zasadnicze znaczenie ma czy dana nieruchomości stanowi majątek wspólny małżonków, czy też majątek odrębny jednego z nich, np. otrzymany w spadku lub w darowiźnie.

Czytaj także:

Remont do odliczenia w PIT z ulgi termomodernizacyjnej albo rehabilitacyjnej

WAŻNE!

Ulga w ogóle nie przysługuje tym podatnikom, którzy są najemcami czy użytkownikami budynków.

Odliczeniu od podstawy opodatkowania, ustalanej w rocznym rozliczeniu podatku (PIT-37 lub PIT-36), podlegają wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Maksymalna kwota ulgi została określona kwotowo i wynosi 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Ustalony limit dotyczy podatnika. Zatem w przypadku małżonków z odliczenia ma prawo skorzystać zarówno mąż, jak i żona – w ramach przysługujących im odrębnych limitów.

Co odliczyć

Odliczeniu podlegają wydatki udokumentowane fakturami wystawionymi przez podatnik a podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Przy czym ustawodawca zastrzega, że odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej albo zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W sytuacji gdy podatnik w danym roku poniósł wydatek i dokonał odliczenia, a w kolejnych latach otrzyma zwrot odliczonych wydatków w całości lub w części, jest obowiązany doliczyć odpowiednie kwoty do dochodu tego roku podatkowego, w którym otrzymał zwrot.

Przykład

Podatnik w 2020 roku poniósł wydatek na zakup pompy ciepła w wysokości 13 tys. zł. Kwotę tę odliczył od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za rok 2020 na podstawie otrzymanej faktury. Korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, podatnik otrzymał zwrot podatku w wysokości 2210 zł

(17 proc. z 13 tys. zł).

Następnie podatnik w 2021 roku otrzymał dofinansowanie z NFOŚ do zakupionej pompy ciepła w kwocie 7 tys. zł. W tej sytuacji w rozliczeniu podatku za rok 2021 podatnik będzie miał obowiązek otrzymaną kwotę dofinansowania doliczyć do swoich dochodów i zapłacić podatek w stawce 17proc. lub 32 proc. w zależności od tego, w jakim progu skali podatkowej będą mieściły się łączne dochody podatnika za dany rok.

Z ulgi można skorzystać w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeśli poniesione przez podatnika w danym roku podatkowym wydatki przewyższałyby jego dochody, kwota przysługującej ulgi nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat.

W rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU.2018.2489), określone zostały rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług podlegających odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Ważne na kogo faktura

Przy ocenie prawa do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej należy ustalić czy wydatek został poniesiony w danym roku podatkowym oraz czy podatnik, który poniósł wydatek, otrzymał z tego tytułu fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT.

W zakresie prawidłowości udokumentowania wydatków istotne wątpliwości powstają u małżonków pozostających we wspólności małżeńskiej majątkowej. Szczególnie ważne jest to wówczas, gdy wydatki na termomodernizację są ponoszone z majątku wspólnego małżonków, a faktura zostajewystawiona tylko na jednego z nich.

W tej sytuacji fiskus, niestety, prezentuje niekorzystne dla małżonków stanowisko, czego przykładem jest interpretacja z 16 czerwca 2020 r. dyrektora KIS (0115-KDIT2.4011.255.

2020.2.ŁS). Dowiadujemy się z niej, że w przypadku gdy faktura wystawiona jest na jednego z małżonków, to odliczenia dokonuje tylko ten małżonek, na którego wystawiona jest faktura. W przedmiotowej interpretacji organ podatkowy wskazuje, że skoro faktury, dokumentujące poniesione wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, wystawione są na męża wnioskodawczyni, to nie przysługuje już samej wnioskodawczyni możliwość odliczenia w rozliczeniu rocznym poniesionych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Może być wspólna

Obydwoje małżonkowie mogą skorzystać z ulgi udokumentowanej wspólną fakturą pod warunkiem, że istnieje pomiędzy nimi ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, ponieśli wydatek na termomodernizację budynku mieszkalnego, należącego do ich majątku wspólnego, a także dysponują fakturą potwierdzającą poniesienie przez nich wydatku – ale fakturą wystawioną na oboje małżonków.

W takim przypadku, jak potwierdzono w piśmie dyrektora KIS z 12 maja 2020 r. (0115-KDIT2.4011.172.2020.1.ŁS), każdy z małżonków odlicza po 50 proc. poniesionych wydatków. Jeżeli faktura wystawiona jest na jednego z małżonków, to odliczenia dokonuje tylko ten małżonek, na którego wystawiona jest faktura.

Budynki nowo budowane

Omawiana ulga przysługuje na termomodernizację budynków już istniejących, oddanych do używania zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami prawa budowlanego. Zwrócono na ten aspekt uwagę w stanowisku dyrektora KIS z 10 marca 2021 r. (0113-KDIPT2-2.4011.1003.2020.3.MK), w którym organ podatkowy wskazuje, że ulga, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 5a ust. 18b ww. ustawy. Przepisy normujące tę ulgę nie odwołują się do nowo budowanego budynku jednorodzinnego.

A budynek letniskowy

Określając warunki skorzystania z ulgi, ustawodawca wskazał, że dotyczy ona budynku mieszkalnego. Zgodnie z definicją budynku mieszkalnego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 5a pkt 18b stanowią, że ilekroć w ustawie tej mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym – oznacza to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Z kolei definicja zawarta w przepisach prawa budowlanego określa, że ilekroć mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

Z wykładni systemowej można zatem wywieść, że w pojęciu budynku mieszkalnego mieści się także pojęcie budynku mieszkalnego letniskowego.

Prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w odniesieniu do domu letniskowego zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z 5 marca 2021 r. (0115-KDIT2.4011.932.2020.2.

KC). Organ podatkowy wskazał w niej, że o tym czy dany dom można uznać za dom letniskowy, czy za budynek mieszkalny, decyduje jego przeznaczenie, a więc funkcja, której ma służyć. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), dom letniskowy należy do klasy budynków mieszkalnych, jednakże dla oceny możliwości skorzystania z ulgi istotne jest ustalenie, czy wdanym budynku podatnik będzie realizował swoje cele mieszkaniowe, czy jedynie potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem.

Rozbudowa a ulga

W przypadku rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej jest również możliwe, ale tylko w części przypadającej na wcześniej już istniejącą, starą część budynku. Nie można natomiast z niej korzystać w odniesieniu do dobudowywanej, nowej części budynku.

Takie rozwiązanie znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z 31 lip-ca 2020 r. (0115-KDIT3.4011.324.2020.2.AWO). Wskazano w niej, że regulacje określające warunki korzystania z ulgi termomodernizacyjnej, wykluczają jej stosowanie w przypadku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie.

Odliczenie dotyczy wyłącznie budynków już wybudowanych i tylko wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku, który istnieje, pozwalają na zastosowanie omawianej ulgi.

Bożena Nowicka doradca podatkowy w DORADCA Zespół Doradców Finansowo- -Księgowych Sp. z o.o. wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Ulga na termomodernizację budynków mieszkalnych została wprowadzona do ustawy podatkowej z początkiem 2019 roku. Dla tych podatników, którzy skorzystali z niej w rozliczeniu podatkowym za 2019 rok, pozostało już tylko niespełna dwa lata na odliczanie nowych wydatków (2021 i 2022). Należy zwrócić uwagę, że przepisy podatkowe pozwalają na korzystanie z ulgi na realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli zatem podatnik poniósł go w 2019 roku, przedsięwzięcie termomodernizacyjne powinno zostać zakończone w roku 2022. Jednakże powstają istotne wątpliwości. Mianowicie jak rozumieć pojęcie „przedsięwzięcie termomodernizacyjne". Nie zostało precyzyjnie określone, czy ma to być jedno przedsięwzięcie, czy może ich być kilka, w zależności od zakresu i rozmiaru zaplanowanych prac. Jeżeli korzystając z ulgi na termomodernizację, podatnik ma prawo odliczać wydatki na różne przedsięwzięcia termomodernizacyjne, wówczas dla każdego z nich należałoby ustalać rok rozpoczęcia i zakończenia prac.

Wstąp! Sprawdź! Zostań z nami!

To największa i najstarsza polska organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Od dziesięcioleci Stowarzyszenie dokłada starań, aby jego członkowie odznaczali się najwyższej jakości kompetencjami i postępowali zgodnie ze standardami etyki.

Edukacja to jeden z najważniejszych obszarów działalności Stowarzyszenia – organizacji o ogromnym dorobku i znaczeniu w środowisku księgowych, cieszącej się również zasłużonym uznaniem wśród przedsiębiorców. SKwP kształci księgowych na różnych poziomach – od księgowego, poprzez specjalistę ds. rachunkowości, głównego księgowego do dyplomowanego księgowego.

W dobie globalizacji i integracji europejskiej, dzięki swoim doświadczeniom, posiadanej renomie i ugruntowanej pozycji, dąży do rozwijania rachunkowości i rewizji finansowej, aby odzwierciedlały dokonujące się nieustannie zmiany i spełniały wymogi globalnie uznawanych standardów. Dążenie to potwierdzane jest codzienną pracą i zaangażowaniem członków Stowarzyszenia zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym.

Stowarzyszenie poczuwa się do odpowiedzialności za pomoc tym, którzy chcą lub już stawiają pierwsze kroki w zawodzie, by mogli znaleźć się w gronie najlepszych. Rozwijanie talentów wśród młodych ludzi i promocja nowych kadr, poprzez umożliwienie im zdobycia gruntownej wiedzy, jest jednym z podstawowych celów działalności organizacji.

Natomiast tym, którzy już poznali tajniki rachunkowości i rewizji finansowej, Stowarzyszenie oferuje możliwość ustawicznego doskonalenia wiedzy i zapoznawania się z najnowszymi rozwiązaniami polskimi i międzynarodowymi.

XXI wiek przyniósł nowe i trudne wyzwania. Szybko zmieniające się przepisy prawa i warunki prowadzenia działalności, wymagają od środowiska księgowych i finansistów ciągłego przystosowywania się. Stawiane przed nimi zadania mają coraz bardziej interdyscyplinarny i złożony charakter.

Panująca od roku pandemia Covid-19 skomplikowała i utrudniła życie gospodarcze na całym świecie. W tych nowych warunkach Stowarzyszenie reprezentując wszystkich przedstawicieli środowiska zawodowego, pomaga im w nadążaniu za zmianami i w przystosowaniu się do nowej rzeczywistości.

W 25 oddziałach okręgowych SKwP na terenie całej Polski jest zrzeszonych ponad 26 tys. członków. Stowarzyszenie dba o ich rozwój zawodowy, dokłada wszelkich starań by szkolenia były wysokiej jakości i jak najlepiej dopasowane do potrzeb pracodawców.

Oferta prowadzonych szkoleń jest skierowana zarówno do osób należących do organizacji, jak i z nią niezwiązanych, dla których stanowi często pierwszy kontakt ze Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wydaje również publikacje książkowe polecane księgowym i specjalistom kadrowo-płacowym, osobom rozpoczynającym pracę zawodową, podnoszącym kwalifikacje i aktualizującym wiedzę.

Zapraszamy na www.skwp.pl

Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
Prawo
„Komisja może wezwać każdego, nie tylko Tuska. I każdemu wyrządzić krzywdę”
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach