Polacy coraz chętniej dzielą się z potrzebującymi. Taki dar serca może przynieść też wymierne korzyści podatkowe. Zgodnie z ustawą o PIT darowizny na określone cele są bowiem nadal premiowane ulgą podatkową. Trzeba tylko pamiętać o kilku zasadach.

Przede wszystkim ważny jest cel, na jaki trafiły pieniądze. Prawo do odliczenia dają darowizny przekazane na trzy grupy celów. Pierwszy z nich to działalność pożytku publicznego. Ulgą premiowane są zarówno wpłaty na rzecz krajowych organizacji pożytku publicznego, jak i ich odpowiedników z Unii Europejskiej i państw z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo do odliczenia da również darowizna na cele kultu religijnego i honorowego krwiodawstwa.

Ulga na darowizny jest odliczana od dochodu i limitowana. Odliczenie przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6 proc. dochodu. Limit obejmuje wszystkie darowizny. Jeśli podatnik w 2014 r. wsparł kilka organizacji pożytku publicznego, przekazał pieniądze na swoją parafię i honorowo oddał krew, musi sprawdzić, czy kwota wszystkich darowizn mieści się w limicie 6 proc. jego dochodu. Jeśli po zsumowaniu okaże się, że darowizny przekroczyły limit, odliczenie trzeba ograniczyć.

W zeznaniu rocznym można odliczyć zarówno darowizny pieniężne, jak i rzeczowe. Bardzo ważne dla prawa do ulgi jest odpowiednie ich udokumentowanie. Dla darowizn pieniężnych niezbędny będzie dowód wpłaty na rachunek płatniczy (w banku) obdarowanego. Darowizny rzeczowe (w tym krwi) muszą być dokumentowane dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Honorowy krwiodawca musi dodatkowo posiadać zaświadczenie o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Odpowiednie udokumentowanie wydatku to warunek niezbędny do skorzystania z odliczenia. Warto pamiętać, że np. w ramach darowizny na cele kultu religijnego można odliczyć m.in. datki na budowę kościoła, kwiaty, remont. Pieniądze muszą jednak trafić na konto. Gotówki wręczonej w kopercie podczas kolędy nie można odliczyć w PIT. Korzyści nie przyniesie też cegiełka wykupiona na szczytny cel czy pieniądze wrzucone do puszki w trakcie ulicznej zbiórki.

Dokumentów stanowiących podstawę odliczenia nie wysyłamy do urzędu skarbowego. Na wypadek kontroli należy je przechowywać aż do przedawnienia zobowiązania za dany rok. Darczyńcy, którzy będą korzystać z ulgi, dodatkowo wypełniają załącznik PIT/O.