[b]Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 8 kwietnia 2010 r. (III SA/Wa 295/10).[/b]

Spółka posiadająca sieć kasyn na obszarze całego kraju zwróciła się do organów podatkowych o interpretację przepisów o VAT obowiązujących przed 2009 r. Chodziło o odliczenie VAT od wydatków na maszyny do gier losowych.

Spółka wskazała, że na terenie kasyn oprócz działalności objętej podatkiem od gier i zakładów wzajemnych i niepodlegającej wówczas VAT świadczone są również usługi wymiany walut, gastronomiczne i organizacja spotkań, a więc podlegające [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=17D1F175CBC1000681743E9D550EDE8C?n=1&id=172827&wid=337454]ustawie o VAT[/link].

Jej zdaniem nie jest możliwe wyodrębnienie działalności, z którą związane są zakupy urządzeń do gier losowych. W celu ustalenia, w jakiej części przysługuje prawo do odliczenia VAT od takich wydatków, należy zastosować proporcję wskazaną w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT z 2004 r.

Organ podatkowy nie zgodził się z takim stanowiskiem. Stwierdził, że zakup urządzeń do gier losowych związany jest tylko z podstawowym rodzajem działalności prowadzonej na terenie kasyn, który w świetle art. 6 ust. 3 ustawy nie był objęty zakresem ustawy o VAT. Prawo do odliczenia podatku w związku z takimi zakupami nie przysługuje.

Spółka wniosła skargę do WSA, jednak sąd podzielił stanowisko fiskusa. Mimo że działalność na terenie kasyn ma charakter mieszany (niepodlegająca VAT, zwolniona z VAT, opodatkowana VAT), możliwe jest wyodrębnienie działalności, w związku z którą kupowane są urządzenia do gier losowych.

Jest to działalność podlegająca podatkowi od gier i zakładów wzajemnych, do której przepisy ustawy o VAT z 2004 r. (do stycznia 2009 r.) nie miały zastosowania. W związku z tym spółce nie przysługuje odliczenie VAT od tych wydatków, również na podstawie proporcji wskazanej w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

[i]Autor jest członkiem Zespołu Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte[/i]

[ramka][b]Komentuje Michał Żygadło, starszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro w Warszawie):[/b]

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

WSA jednoznacznie potwierdził, że zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy o VAT w razie prowadzenia działalności o charakterze mieszanym podatnik w pierwszej kolejności jest zobowiązany do bezpośredniej alokacji zakupów, tj. ich podziału na te związane wyłącznie z działalnością dającą prawo do odliczenia VAT oraz z działalnością, która takiego prawa nie daje.

Dopiero gdy takie bezpośrednie przypisanie nie jest możliwe, zastosowanie znajdują przepisy o tzw. współczynniku. W praktyce stosowanie współczynnika jest często ograniczone do kosztów ogólnych, których faktycznie nie można przypisać jednoznacznie do konkretnej sprzedaży (np. koszty najmu, energii itp.).

Przedsiębiorcy z szeroko rozumianej branży hazardowej często poza działalnością objętą podatkiem od gier świadczą wiele innych usług (np. hotelarskie, gastronomiczne). W konsekwencji w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r. prowadzili działalność opodatkowaną VAT (dającą prawo do odliczenia) i działalność niepodlegającą przepisom o VAT.

Orzecznictwo ETS i wyroki sądów administracyjnych dają pewne argumenty, aby przy kalkulacji współczynnika nie uwzględniać czynności niepodlegających przepisom ustawy o VAT. W konsekwencji, w okresie przed 2009 r., VAT naliczony związany z kosztami ogólnymi mógłby być przypisany w całości do działalności innej niż „hazardowa”. Pamiętajmy jednak, że podatnicy rozważający korektę VAT naliczonego z tego tytułu, w związku z upływem ustawowych terminów, mogą to zrobić jedynie za okres od stycznia 2006 r.

Warto też zwrócić uwagę, że w stanie prawnym obowiązującym od stycznia 2009 r. w ustawie o VAT nie znajdziemy przepisów dotyczących ustalenia wartości obrotu z działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, które uwzględniałyby specyfikę funkcjonowania tej branży.

Ponadto przepisy ustawy o grach hazardowych (poprzednio ustawy o grach i zakładach wzajemnych) określające podstawę opodatkowania tych czynności podatkiem od gier znacznie różnią się od odpowiednich przepisów ustawy o VAT. Natomiast metodologia ustalania podstawy opodatkowania VAT tych czynności znacząco będzie oddziaływać na wysokość współczynnika stosowanego przez podatników dla określenia wartości VAT do odliczenia.[/ramka]