Ciężar zaś wykazania okoliczności uwalniających od odpowiedzialności spoczywa na członku zarządu.

Przypomniał o tym [b]WSA w Gorzowie Wlk. w wyroku z 16 lutego 2010 r. (I SA/Go 358/09)[/b].

Naczelnik urzędu skarbowego wszczął postępowanie dotyczące odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zaległości spółki. Sprawa znalazła finał przed WSA.

Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 116 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. za zaległości spółki z o.o. odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się w całości lub w części bezskuteczna, chyba że członek zarządu wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające upadłości (postępowanie układowe) albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło bez jego winy, bądź też wskaże on mienie, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, które powstały w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu.

Orzekając zatem o odpowiedzialności członka zarządu, organ podatkowy jest obowiązany wykazać okoliczności pełnienia obowiązków w czasie powstania zobowiązania podatkowego, które przerodziło się w dochodzoną zaległość podatkową spółki, oraz bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce, natomiast ciężar wykazania którejkolwiek okoliczności uwalniającej od odpowiedzialności spoczywa na członku zarządu.

Skarżący nie wykazał istnienia przesłanek uwalniających od odpowiedzialności na żadnym etapie postępowania. Nie można uznać za taką choroby, ponieważ nie wykazał on, aby ta okoliczność pozostawała w jakimkolwiek związku z ewentualnym zgłoszeniem przez niego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczęciem postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości albo że choroba była przyczyną niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcia postępowania zapobiegającego upadłości.