[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 10 czerwca 2010 r., I SA/Wa 645/10 [/b]

[b]Jaki jest problem[/b]

R.S. złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego we wniosku wynika, że jest osobą niepełnosprawną i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z bratem. Zarówno skarżący, jak i jego brat są osobami bezrobotnymi i nie osiągają jakiegokolwiek dochodu. Poza domem (w znacznym stopniu zniszczonym) wnioskodawca nie posiada żadnego majątku, oszczędności ani przedmiotów wartościowych.

W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że jego sytuacja majątkowa jest bardzo trudna i nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania. Oświadczył ponadto, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem lub radcą prawnym.

[b]Skąd to rozstrzygnięcie[/b]

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 243 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F3A9CCF9EA1CF6EE3B5CA16997ADADDE?id=166935]prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[/link] prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 245 § 1 – 3 prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Natomiast w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zdaniem WSA wnioskodawca wykazał, że znajduje się w sytuacji materialnej kwalifikującej go do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Sytuacja majątkowa skarżącego jest trudna i nie jest on w stanie ponieść kosztów postępowania w sprawie.