Jest organem wykonawczym gminy, co oznacza, że kieruje bieżącymi jej sprawami oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone prawem, zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, gospodaruje mieniem komunalnym.

W końcu wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, czyli jednych może wzbogacić, innych zaś zubożyć.

To on może na przykład poręczyć kredyt dla jednostki samorządowej, czyli w praktyce umożliwić otrzymanie pieniędzy, których szczególnie teraz w związku z pandemią może brakować w budżecie każdej z samorządowych instytucji.

Jak widać ma sporo zadań i związanej z nimi roboty. Może więc nie mieć czasu dla indywidualnych petentów. Dlatego bywa korzystne załatwianie konkretnych spraw z jego zastępcą.

W każdym razie warto wiedzieć, kiedy można zapukać do sekretariatu pierwszego urzędnika w strukturze gminy. On wiele może. Gminy go potrzebują, ludzie też. Kluczowe pytanie brzmi więc: co wójt może załatwić? W czym pomóc? Pytania te są szczególnie istotne w kontekście nowego Planu Marshalla. Więcej o szczególnych uprawnieniach i mało znanych kompetencjach wójta w tekstach Marcina Nagórka „Ile na paliwo straży gminnej" i „Wójt może umorzyć pożyczkę". Zapraszam do lektury także innych artykułów w najnowszym numerze „Dobrej Administracji".