Ponad trzy czwarte polskich przedsiębiorców uważa, że antymonopolowa kontrola fuzji i przejęć pozwala zapobiec powstawaniu monopoli, które są szkodliwe dla konsumentów i mniejszych podmiotów gospodarczych – tak wynika z badań przeprowadzonych w grudniu ubiegłego roku na zlecenie UOKiK. Polski rynek fuzji i przejęć jest jednym z najbardziej dynamicznych w regionie. Z roku na rok rośnie liczba i wartość transakcji, a tym samym ilość spraw z tego zakresu prowadzonych przez urząd.

Rosną ?i liczba, i wartość

Pokazują to statystyki – w 2012 r. prezes UOKiK wyraził zgodę na 137 koncentracji, już w 2013 r. liczba decyzji pozytywnych wzrosła do 158. Wśród wszystkich zgód wydanych w tym okresie tylko trzy były warunkowe.

Jeszcze w trakcie postępowania urząd będzie informował przedsiębiorcę o wątpliwościach co do potencjalnego negatywnego wpływu transakcji na konkurencję

Na początku bieżącego roku UOKiK sfinalizował dwa duże postępowania, w obu wypadkach wydając zgody warunkowe. Jedna transakcja dotyczy przejęcia przez Auchan sieci sklepów Real, kolejna – zakupu trzech marek środków piorących od PZ Cussons przez spółkę Henkel. Obie przeprowadzone przez urząd analizy rynku wykazały, że bezwarunkowa zgoda na te transakcje mogłaby doprowadzić do obniżenia poziomu konkurencji i uzyskania znacznej przewagi nad konkurentami przez podmioty przejmujące. Jednak aby to ustalić należało dokładnie przeanalizować otoczenie rynkowe łączących się firm.

Zmiany zachodzące w gospodarce oraz oczekiwania samych przedsiębiorców były inspiracją i potwierdzają słuszność zainicjowanych ponad dwa lata temu przez UOKiK modyfikacji przepisów antymonopolowych.

Krócej i sprawniej

Jedną z najważniejszych zmian w przygotowywanej nowelizacji jest usprawnienie i skrócenie czasu prowadzenia postępowań z zakresu kontroli koncentracji. Oznacza to przede wszystkim szybsze wydawanie decyzji – zamiast dwumiesięcznego terminu obowiązującego obecnie dla wszystkich transakcji proponujemy wprowadzenie procedury dwuetapowej: proste sprawy będą rozpatrywane w ciągu miesiąca, a bardziej skomplikowane, które wymagają przeprowadzenia dogłębnej analizy otoczenia rynkowego, przez kolejne cztery.

Co ważne urząd będzie informował przedsiębiorcę o ewentualnych wątpliwościach co do potencjalnego negatywnego wpływu transakcji na konkurencję jeszcze w trakcie prowadzonego postępowania – nowelizacja przewiduje bowiem wprowadzenie tzw. competition concern.

Dzięki temu już w toku sprawy strony poznają prawdopodobny kierunek rozstrzygnięcia i będą miały możliwość odniesienia się do stanowiska urzędu przed wydaniem ostatecznej decyzji.

Bez presji czasu

Ponadto na wniosek przedsiębiorcy UOKiK utajni tę część decyzji warunkowej, w której zawarte będą informacje na temat terminu, w jakim przedsiębiorca ma np. wyzbyć się określonego mienia. Dzięki temu nie będzie on działał pod presją czasu w trakcie ewentualnych negocjacji z kontrahentami.

Propozycje te są odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców, którzy oczekiwali skrócenia czasu rozpatrywania spraw i zwiększenia przewidywalności działań urzędu w tym zakresie.

Głosowanie ?nagle odłożone

Nowelizacja przepisów antymonopolowych wprowadza bardzo istotne zmiany i wyposaża prezesa UOKiK w nowe narzędzia niezbędne, aby w przyszłości mógł on jak najlepiej wypełniać swoją misję. Po wielu miesiącach prac, przeprowadzeniu przez urząd szerokich konsultacji społecznych i międzyresortowych, w lutym br. Sejm miał głosować nad przyjęciem nowych przepisów. Jednak procedura ta została niespodziewanie i z niewyjaśnionych przyczyn wstrzymana, zapowiedziano przełożenie głosowania na bliżej nieokreślone w czasie posiedzenie izby.

W oczekiwaniu na dalsze decyzje polityczne w tej sprawie mam szczerą nadzieję, że ogrom pracy włożony w przygotowanie nowelizacji przepisów, dostosowanie ich do najlepszych standardów europejskich i światowych nie zostanie zaprzepaszczony i projekt ustawy zostanie niezwłocznie przyjęty.