Nowelę prawa budowlanego (ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2015 r., poz. 443) ukierunkowano na uproszczenie zasad i procedur procesu inwestycyjnego w Polsce. Przepisy zostały przygotowana w odpowiedzi na społeczne głosy niezadowolenia z obowiązujących wcześniej rozwiązań. Nowelizacja, o której mowa weszła w życie 28 czerwca 2015 r.

Bez decyzji

Co do zasady rozpoczęcie robót budowlanych wymaga uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej przez właściwe organy w toku postępowania administracyjnego. Katalog wyjątków od tej reguły ustawodawca przewidział już w przepisach obowiązujących przed omawianą nowelizacją – mocą noweli z lutego tego roku katalog ten jednak poszerzono, do dotychczasowego spisu inwestycji, których przeprowadzenie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, dodając kilka nowych kategorii, w tym np.:

- wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne o obszarze oddziaływania mieszczącym się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

- wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej – tj. przeznaczone do okresowego wypoczynku (o ograniczonej powierzchni zabudowy),

- wiaty sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe,

- sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne.

Nowela wprowadziła również katalog wyjątków od listy inwestycji dotychczas objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Dokumenty i definicje

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Wprowadzone modyfikacje nie ograniczyły się do dodania nowych kategorii inwestycji zwolnionych z obowiązku uzyskania opisanych powyżej pozwoleń. W obecnie obowiązującym stanie prawnym ograniczono bowiem także wymogi dotyczące załączników do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Co więcej, modyfikacji poddano też elementy projektu budowlanego, który z jednej strony nie musi już zawierać oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i dróg lądowych, z drugiej zaś obejmuje nowy obowiązkowy element, m.in. w postaci informacji o obszarze oddziaływania obiektu (pojęcie to znowelizowana ustawa definiuje zaś jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu). Co istotne, nowelą objęto także definicję pojęcia kluczowego dla przedmiotowego zakresu regulacji – tj. obiektu budowlanego, przez który obecnie rozumie się budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

—Karolina Sasanowicz, aplikantka radcowska Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.