Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie, jak należy interpretować jeden z przepisów dodanych do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po 30 kwietnia br. Chodzi o uregulowanie wyłączające spod jej działania nabywanie nieruchomości rolnych przez osoby prawne działające na podstawie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych. Ministerstwo odpowiedziało, że wyłącznie to dotyczy w jednakowym stopniu wszystkich kościołów i związków wyznaniowych, działających zgodnie z obowiązującym prawem, a nie tylko Kościoła katolickiego.

Według MRiRW regulacja ma na celu umożliwienie przekazywania nieruchomości rolnych przez wiernych swoim kościołom. Przede wszystkim dotyczy to samotnych, którzy będą mogli przekazywać ziemię w drodze umowy dożywocia, darowizny, testamentu, np. w zamian za sprawowaną opiekę.

MRiRW zaznaczyło, że w razie przeniesienia własności nieruchomości rolnej na rzecz kościelnej osoby prawnej albo związku wyznaniowego Agencji Nieruchomości Rolnej będzie przysługiwało w przypadku sprzedaży takich nieruchomości prawo pierwokupu, a w pozostałych przypadkach prawo nabycia nieruchomości.

Z kolei Kościół lub związek wyznaniowy, jeżeli nie będzie zainteresowany działalnością rolniczą, nabyte nieruchomości będzie mógł zbyć tylko na zasadach określonych w ustawie kształtowaniu ustroju rolnego.