Wsparcie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wojewódzkich, gminnych oraz powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

– Wnioski do gminnego lub powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w sprawie dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych można składać przez cały rok. Nie ma ograniczeń co do wysokości dotacji. Ze środków korzystać mogą wszyscy mieszkańcy Warszawy, niezależnie od lokalizacji obiektu posiadającego azbest – informuje Paweł Lisicki z Banku Ochrony Środowiska, który jest zaangażowany w projekt.

Program usuwania azbestu istnieje już od kilku lat, ale wciąż nie wiadomo, ile tej szkodliwej substancji zawierają budynki w Warszawie i województwie. Już plan gospodarki odpadami dla miasta na lata 2004 – 2011 zakładał, że do 2007 r. zostanie usuniętych około 20 proc. wyrobów zawierających azbest, a do 2011 r. – kolejnych 30 proc.

Przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska (art. 406 i 407) stworzyły miastu możliwość dotowania zadań związanych z likwidacją odpadów niebezpiecznych, w tym wyrobów zawierających azbest, ze środków gminnego lub powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dotowanie obejmuje 100 proc. kosztów demontażu wyrobów azbestowych, pakowania, transportu i oddania na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Na przykład w 2004 r. rozpatrzono 54 wnioski od osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców i jednostek zarządzanych przez miasto o dofinansowanie usuwania azbestu. Wnioskodawcy otrzymali na ten cel 1 mln 137 mln 476 zł.

W 2008 r. złożono 62 takie wnioski i wydano na ten cel 700 tys. zł. W tym roku zostały złożone dopiero dwa wnioski.

[ramka][srodtytul]Warto wiedzieć[/srodtytul]

>> Osoba fizyczna, która chce się starać o dotację na usunięcie azbestu, musi złożyć w tej sprawie wniosek. Wzór wniosku i inne niezbędne informacje znajdzie na stronie: http://www.mokotow.waw.pl/page/index.php?str=1085

>> Wniosek powinien być zaopatrzony w załączniki, które m.in. określają status prawny wnioskodawcy, jego prawo własności do budynku, w którym jest azbest. Trzeba też zgłosić zamiar budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

>> Wniosek zaopiniowany przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy jest przedstawiany do zaopiniowania Komisji Ochrony Środowiska Rady Warszawy, a następnie przekazywany do zaopiniowania skarbnikowi.

>> Umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia wnioskodawca zawiera z prezydentem m.st. Warszawy lub z działającym na podstawie pełnomocnictwa prezydenta dyrektorem Biura Ochrony Środowiska, a w wyjątkowych wypadkach z burmistrzem dzielnicy.

>> Kredyty ekologiczne na usuwanie wyrobów azbestowych oferuje BOŚ SA (www.bosbank.pl, bos@bosbank.pl, infolinia 0800 120 242).[/ramka]