Wniosek o informację publiczną bez elektronicznego podpisu

Wniosek o informację publiczną złożony drogą elektroniczną, nie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego – stwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Aktualizacja: 13.12.2014 09:33 Publikacja: 13.12.2014 08:39

Wniosek o informację publiczną bez elektronicznego podpisu

Foto: www.sxc.hu

Mężczyzna wystąpił drogą e-mailową do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o udostępnienie informacji publicznej, w postaci kopii jednej dowolnie wybranej decyzji administracyjnej i przesłanie jej na wskazany adres.

W odpowiedzi, organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku przez własnoręczne podpisanie lub opatrzenie wiadomości kwalifikowanym podpisem elektronicznym, i go przesłanie do urzędu, w terminie siedmiu dni. Inspektor wytłumaczył, że takie działanie podyktowane jest koniecznością obciążenia wnioskodawcy kosztami wysyłki i przygotowania kopii żądanej dokumentacji. Dodał, że w razie nieuzupełnienia wniosku organ pozostawi go bez rozpoznania.

Mężczyzna postanowił zaskarżyć stanowisko inspektora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zakwalifikować je jako bezczynność. Wnioskodawca domagał się zobowiązania organu do rozpoznania wniosku, zasądzenia kosztów postępowania oraz niewymierzenia organowi grzywny. W uzasadnieniu stwierdził, że dotychczas nie otrzymał informacji, co oznacza naruszenie przepisów o dostępie do informacji publicznej. Wskazał też, iż pod wnioskiem przecież podał imię i nazwisko, a jego adres i inne dane osobowe były już urzędowi znane. Podkreślił, że nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W odpowiedzi na skargę, inspektor wniósł o jej oddalenie, gdyż jego zdaniem nie dopuścił się bezczynności. Tłumaczył, że przecież wystąpił do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku, co było uzasadnione przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Urzędnik wyraził pogląd, iż brak podpisu na podaniu mógłby spowodować skuteczne uchylenie się przez niego od obowiązku opłaty należności, w postaci kosztów wysyłki i przygotowania kserokopii dokumentacji.

WSA 27 listopada 2014 roku zobowiązał Inspektora do załatwienia wniosku. Sąd orzekł, iż nie wystąpiły podstawy do żądania od skarżącego uzupełnienia wniosku przez jego podpisanie lub zaopatrzenie wiadomości e-mail kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

WSA podkreślił, że w orzecznictwie sądowo-administracyjnym przyjmuje się powszechnie możliwość przesłania wniosku drogą elektroniczną, nawet bez autoryzacji podpisem elektronicznym, gdyż postępowanie w tym przedmiocie jest odformalizowane i uproszczone. Takie stanowisko zostało także wyrażone w jednym z wyroków WSA w Warszawie, w którym przewidziano konieczność podpisania wniosku złożonego elektroniczne tylko w przypadku informacji przetworzonej lub gdy z udzieleniem informacji wiąże się pobranie opłaty.

Sąd wyraził pogląd, iż inspektor bezskutecznie powołuje się na tą drugą okoliczność. W ustawie wprowadzono zasadę bezpłatności w dostępie do informacji publicznej, od której wyjątek stanowi sytuacja, kiedy organ musi przetworzyć informację na potrzeby wniosku i ponosi z tego tytułu realne koszty. Jeśli natomiast podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej zamierza pobrać opłatę, to w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku powinien zawiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty. Powiadomienie to jest koniecznym i wstępnym etapem postępowania. Jeśli tego nie zrobi i nie załatwi wniosku w odpowiednim czasie, to pozostaje w bezczynności.

WSA na koniec dodał, że koszty wysyłki informacji publicznej w żaden sposób nie mogą być zaliczone do kategorii kosztów związanych z przygotowaniem informacji na potrzeby wniosku (IV SAB/Gl 137/14).

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Mężczyzna wystąpił drogą e-mailową do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o udostępnienie informacji publicznej, w postaci kopii jednej dowolnie wybranej decyzji administracyjnej i przesłanie jej na wskazany adres.

W odpowiedzi, organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku przez własnoręczne podpisanie lub opatrzenie wiadomości kwalifikowanym podpisem elektronicznym, i go przesłanie do urzędu, w terminie siedmiu dni. Inspektor wytłumaczył, że takie działanie podyktowane jest koniecznością obciążenia wnioskodawcy kosztami wysyłki i przygotowania kopii żądanej dokumentacji. Dodał, że w razie nieuzupełnienia wniosku organ pozostawi go bez rozpoznania.

Pozostało 82% artykułu
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego