Rada Augustowa uchwaliła przeznaczenie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określiła rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposoby ich przyznawania.

Zgodnie z jednym z paragrafów uchwały, podanie o przyznanie nauczycielowi świadczenia pieniężnego może złożyć przełożony nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, rada pedagogiczna, lub opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do osobistego podejmowania czynności w tym zakresie.

Uchwałę unieważnił wojewoda podlaski, bowiem rozwiązanie przyjęte przez radę prowadzi do zawężenia katalogu podmiotów mogących działać w imieniu i na rzecz nauczyciela.

Organ nadzoru wskazał, że zamiast katalogu osób wskazanych przez radę, które mogą wystąpić w imieniu nauczenia o świadczenie pieniężne, należy zastosować zapisy Kodeksu cywilnego, dotyczące przedstawicielstwa, a konkretnie pełnomocnictwa.

Sygnatura: NK-II.4131.10.2014.JŁ