Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji) opublikowano wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r. (>patrz wzór poniżej)

Jak wyjaśnia resort edukacji, w formularzu należy uzupełniać tylko pola wypełnione kolorem, pozostałe informacje zostaną wygenerowane automatycznie. Zastosowano mechanizmy weryfikujące i ułatwiające wypełnianie formularza, dlatego podczas wpisywania danych będą się wyświetlać komunikaty pomocnicze oraz mogą się pojawiać komunikaty o błędach, np. w przypadku wpisania nieprawidłowego kodu TERYT lub wpisywania liczby z więcej niż dwiema cyframi po przecinku, czy też wpisywania liczby ujemnej.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze przypomina, że wypełniony formularz należy przekazywać do właściwej RIO w wersji elektronicznej, wpisując w temacie e-mail'a nazwę jednostki samorządu terytorialnego, której sprawozdanie dotyczy. Natomiast wersję papierową należy przekazywać w formie wydruku wypełnionej wersji elektronicznej, podpisanej i opieczętowanej.

Coroczny obowiązek

Obowiązek przeprowadzania przez organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego corocznej analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wynika z art. 30a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela.

Terminarz prac związanych z ustalaniem jednorazowych dodatków do nauczycielskich wynagrodzeń przedstawia się następująco:

- 20 stycznia mija termin opracowania analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,

- 31 stycznia mija termin obliczenia kwoty różnicy między wynagrodzeniami wypłaconymi a należnymi i wypłacenia nauczycielom jednorazowych dodatków uzupełniających - jeżeli różnica wystąpiła,

- 10 lutego mija termin sporządzenia sprawozdania dla regionalnej izby obrachunkowej, organów stanowiących, dyrektorów szkół i związków zawodowych,

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- 17 lutego mija ostateczny termin na przekazanie sprawozdań uprawnionym podmiotom.

Dla prawidłowego wykonania ustawowych obowiązków sprawozdawczych przez gminy, powiaty czy województwa samorządowe znaczenie mają także przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jednorazowe dodatki

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Karty nauczyciela, wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Z kolei wysokość dodatków zależy od okresu zatrudnienia, jakości pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska bądź funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Z ustawy budżetowej na 2016 r. wynika, że kwota bazowa stanowiąca podstawę do obliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.) wynosi 2.717,59 zł. W konsekwencji średnie wynagrodzenie:

- nauczyciela stażysty wynosi 2.717,59 (100 proc. kwoty bazowej),

- nauczyciela kontraktowego 3016,52 zł (111 proc. kwoty bazowej),

- nauczyciela mianowanego 3913,32 zł (144 proc. kwoty bazowej),

- nauczyciela dyplomowanego 5000,36 zł (184 proc. kwoty bazowej).

W razie nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono różnicę (np. w 2016 r.), i wypłacana w terminie do 31 stycznia roku następnego (np. 2017 r.) w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego, ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

To nie jest nowe zadanie

Obowiązek wypłaty dodatku uzupełniającego, gwarantującego średnie nauczycielskie wynagrodzenia na poziomie wynikającym z art. 30 ust. 3 karty, nie może być zakwalifikowany jako nowe zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2013 r. (sygn. akt K 13/10).

W wyroku tym Trybunał wskazał, że ustawodawca, wyposażając jednostki samorządu terytorialnego w prawo „swobodnego" kształtowania płac nauczycieli, ograniczył tę swobodę swoistym standardem płacowym, determinującym jednolitą w skali kraju, ustawowo gwarantowaną, płacę średnią. Obowiązek stosowania przepisów karty, w celu zapewnienia nauczycielom osiągnięcia co najmniej średniego wynagrodzenia, znajdował (i znajduje nadal) wyraźne źródło w art. 30 ust. 3 karty. A dodanie przez ustawodawcę zakwestionowanego przepisu niczego w tym zakresie nie zmieniło i nie spowodowało nowych, innych warunków kształtowania i gwarantowania płac średnich niż dotychczas obowiązujące – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia TK.

Trybunał Konstytucyjny wskazał ponadto cel, jaki miał ustawodawca wprowadzając instytucję dodatku uzupełniającego, którym było przymuszenie do przestrzegania obowiązujących od dawna przepisów tych jednostek samorządu terytorialnego, które się od tego uchylały.

– Sensem tego rozwiązania prawnego było zobligowanie jednostek samorządu terytorialnego do pełnej realizacji zadań oświatowych, w tym do wypłaty wynagrodzeń nauczycieli na poziomie nie niższym niż ustawowo zagwarantowany na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – czytamy w uzasadnieniu wyroku z 16 lipca 2013 r.

podstawa prawna: art. 30a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tekst jedn. DzU z 31 sierpnia 2016 r., poz. 1379)

podstawa prawna: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (DzU z 15 stycznia 2010 r., nr 6 poz. 35)