Osią sprawy, rozstrzygniętej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, było pytanie, czy nauczyciel akademicki, który chce być zatrudniony w szkole, musi posiadać odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Pytanie pojawiło się w związku z wnioskiem nauczyciela, zatrudnionego w zespole szkół jako osoba niebędąca nauczycielem, o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wnioskodawca ukończył wyższe studia magisterskie, posiada stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia oraz wieloletni staż na uczelni jako nauczyciel akademicki.

Starosta odmówił. Stwierdził, że możliwość zatrudnienia nauczyciela akademickiego i nadania mu stopnia nauczyciela mianowanego dotyczy wyłącznie osób spełniających wymagania kwalifikacyjne. A więc posiadających wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym. Wnioskodawca nie spełnia tego kryterium.

Czytaj też: „S”: nauczyciel mianowany powinien zarabiać min. 4585 zł

Utrzymując w mocy decyzję starosty, zachodniopomorski kurator oświaty stwierdził, że przepisy Karty Nauczyciela nie zwalniają nauczycieli akademickich z takiego obowiązku.

W skardze do WSA w Szczecinie nauczyciel zarzucił obu organom niewłaściwą interpretację art. 9a ust. 5 Karty Nauczyciela.

Sąd uwzględnił skargę i uchylił obie decyzje. Uzasadniając orzeczenie, przypomniał, że art. 9a Karty Nauczyciela przewiduje, że nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole wyższej z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela mianowanego. Jest to regulacja wyjątkowa i nic w niej nie ma o wymogu posiadania odpowiedniego przygotowania zawodowego.

– Zmiana przepisów, która nastąpiła w 2017 r., miała bowiem ułatwić pozyskiwanie do pracy w szkole nauczycieli akademickich – podkreśliła sędzia sprawozdawca Patrycja Joanna Suwaj. – W tym także celu ustawodawca wyróżnił w art. 9b ust. 4 nauczycieli, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne, m.in. posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, oraz odrębnie nauczycieli zatrudnionych w trybie art. 9a ust. 3–5. Zgodnie z tym przepisem ci ostatni uzyskują stopień nauczyciela mianowanego. Fakt jego uzyskania z mocy prawa, z datą zatrudnienia w szkole, powinna potwierdzać decyzja administracyjna wydana przez starostę.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Sz 937/20

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ