Nie ma znaczenia, że do popełnienia czynu doszło poza czasem wykonywania obowiązków służbowych. Zachowanie policjanta jest poddawane ocenie społecznej niezależnie od tego, czy policjant jest na służbie, czy poza nią. Potwierdza to wyrok WSA w Warszawie z 27 czerwca 2012 r. (II SA/Wa 626/12) zgodnie, z którym policjant nie jest policjantem tylko na służbie, w czasie godzin pracy. O posiadanych kwalifikacjach zawodowych świadczy swoją postawą w całym życiu, niezależnie od tego, czy jest na urlopie, czy poza godzinami służby – po pracy.

Od policjanta wymaga się, zatem nie tylko stawania w obronie porządku publicznego, umiejętności obsługi broni itp., ale przede wszystkim właściwego zachowania w sytuacjach życia codziennego, które najbardziej odzwierciedlają przydatność do zawodu. Również samo poinformowanie przełożonego o popełnieniu przewinienia nie zobowiązuje go do zastosowania art. 134 h ust. 3 uop.

Złagodzenie kary może nastąpić dopiero, gdy jednocześnie z informacją nastąpiłoby zrozumienie naganności własnego zachowania. W sprawie, w której zapadł cytowany wyrok policjant jedynie poinformował, że został umieszczony w izbie wytrzeźwień i że postępowanie w sprawie jest prowadzone przez określoną jednostkę policji. Nie wspomniał jednak, że poczuwa się do popełnienia jakiegokolwiek przewinienia dyscyplinarnego.

podstawa prawna: Art.134, art.134h ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (test jedn. DzU z 2015 r. poz. 355 ze zm.)