Spotkania poświęcone są prezentacji posiadanych zbiorów, zrealizowanych dotąd wystaw, prac naukowo-badawczych, edytorskich oraz innych form aktywności dotyczących tematyki Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Prezentacja słowna, pokaz multimedialny zbiorów kresowych, wszelkich śladów materialnych i niematerialnych przeszłości przekazujących prawdę i legendę o Kresach Wschodnich to znaczące działania muzealne w upamiętnianiu i upowszechnianiu wśród potomnych dziedzictwa historycznego ziem kresowych i ludzi je zamieszkujących.

Tak zaproponowana formuła Muzealnych Spotkań z Kresami główną rolę w mówieniu o dziejach dawnych polskich ziem kresowych i Kresowian powierza prezentowanym obiektom muzealnym, dokumentom historycznym i pamiątkom, które świadczą o przeszłości i ją dokumentują, są wyrazem utrwalonej w nich pamięci ludzi. Oprócz tematu głównego widzimy potrzebę uwzględnienia innych wątków, jak na przykład: stan ratowania polskich zabytków za wschodnią granicą, kultywowanie kresowych tradycji w powojennej Polsce (w tym głównie działania o zorganizowanym charakterze od roku 1989 r.).

W odpowiedzi na rozesłane przez Muzeum Niepodległości zaproszenie do około 40 instytucji i osób w Polsce  swoje uczestnictwo w II Muzealnych Spotkaniach z Kresami zgłosiło 35 pracowników merytorycznych z 19 instytucji muzealnych, wyższych uczelni, archiwów państwowych, bibliotek. Na konferencji są prezentowane zbiory i kolekcje kresowe.

Patronat honorowy nad konferencją objęli marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Przedstawione zostaną referaty dotyczące zbiorów i kolekcji z dziedzin:

> grafika, rysunek, malarstwo,

> fotografia,

> zbiory i kolekcje – druki i rękopisy oraz inne,

> etnografia,

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

a także dotyczące wystawiennictwa, prac konserwatorskich, badawczych i popularyzacji.

Spotkaniom towarzyszy pokaz pamiątek kresowych – obiektów wybranych przez autorów prezentacji oraz wystawa czasopism kresowych wydanych w Polsce w latach 1989 – 2009 ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie.