1. Pan Adam zawarł umowę kredytu hipotecznego na kwotę 300 000 zł w dniu 25 lipca 2017 r. Słyszał w mediach, że możliwe jest korzystanie z wakacji kredytowych. Chciałby się dowiedzieć na jaki okres może zawiesić spłatę rat oraz czy w przypadku, gdy raty pobierane są automatycznie z rachunku bankowego również może skorzystać z tego rozwiązania.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje kredytobiorcy, który jest konsumentem w okresie:

1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Biorąc pod uwagę, że w większości przypadków płatność za ratę pobierana jest z konta automatycznie przez bank, to jeśli kredytobiorca chce skorzystać z wakacji kredytowych jeszcze w sierpniu – powinien poinformować o tym bank poprzez złożenie wniosku o wakacje kredytowe. Jeśli bank nie otrzyma wniosku do dnia płatności raty, pobierze środki z konta kredytobiorcy na dotychczasowych zasadach. Istotna jest chwila, w której do banku dotrze wniosek o wakacje kredytowe.

2. Pan Andrzej i Pani Angelika zawarli umowę kredytu indeksowanego do waluty obcej CHF na zakup i wykończenie mieszkania w Poznaniu, w którym później wspólnie zamieszkali. Zastanawiają się, czy będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych.

Z wakacji kredytowych kredytobiorca może skorzystać, jeśli:

- zawarł umowę kredytu hipotecznego w walucie polskiej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a umowa kredytu została zawarta przed dniem 1 lipca 2022 r. Jednocześnie termin zakończenia okresu spłaty przypada po upływie 6 miesięcy od 1 lipca 2022 r.;

- złoży do kredytodawcy wniosek o zawieszenie spłaty kredytu;

- wniosek zostanie doręczony do banku;

W sytuacji kredytobiorców, mimo że umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, to nie jest to kredyt „złotowy”. Kredytobiorcy nie będą więc mogli skorzystać z „wakacji kredytowych”.

Czytaj więcej

Wniosek o wakacje kredytowe przez internet. Na to uważaj

3. Pani Alina przeczytała w prasie, że skorzystanie z „wakacji kredytowych” nie zwalnia z uiszczania wszystkich opłat związanych z umową. Czy to prawda? Jakie opłaty są zobowiązani uiszczać kredytobiorcy w okresie zawieszenia spłaty kredytu?

W okresie korzystania z „wakacji kredytowych” kredytobiorca:

- nie jest zobowiązany do dokonywania płatności rat kredytu;

- jest zobowiązany tylko do płatności opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych umową kredytu.

Złożenie wniosku o zawieszenie spłat rat kredytu nie wpływa na obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie związane z kredytem.

4. Pan Jan i Paulina chcieliby skorzystać z „wakacji kredytowych”. Od kiedy i w jaki sposób mogą złożyć wniosek?

Wniosek o „wakacje kredytowe” można złożyć w formie tradycyjnej – papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Wniosek będzie można złożyć od dnia wejścia w życie ustawy, czyli 29 lipca 2022 r. Jeżeli jest kilku kredytobiorców, wniosek powinni podpisać wszyscy, a w formularzu elektronicznym powinni być oni wskazani. Kredytobiorcy, przebywając za granicą, będą mogli złożyć wniosek za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, ewentualnie mogą wysłać wniosek w formie papierowej. Wniosek jest skuteczny z chwilą doręczenia go kredytodawcy.

5. Pan Tadeusz ma kredyt hipoteczny w banku spółdzielczym. Z banku uzyskał informację, że nie dysponują oni formularzem wniosku i nie wiedzą, czy i kiedy taki formularz będzie dostępny. Czy Pan Tadeusz może samodzielnie przygotować taki wniosek i jakie dane powinien zawierać?

Tak, kredytobiorca może samodzielnie przygotować takie pismo. Wniosek o „wakacje kredytowe” powinien zawierać co najmniej:

- oznaczenie kredytobiorcy à dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL,

- oznaczenie kredytodawcy à dane identyfikujące kredytodawcę takie jak nazwa banku,

- oznaczenie umowy à np. nazwa/numer umowy i/lub data jej zawarcia,

- wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu à można wskazać we wniosku jeden lub kilka okresów, w których kredytobiorca zamierza korzystać z „wakacji kredytowych”,

- oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. à Kredytobiorca powinien złożyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W treści oświadczenia należy zamieścić sformułowanie: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. W dniu 25 lipca Państwo Karol i Danuta Nowak wyjeżdżają na dwutygodniowe wczasy do Grecji. Termin zapadalności raty ich kredytu to pierwszy dzień każdego miesiąca, a więc 1 sierpnia br. Pierwszy dzień, zgodnie z ustawą, kiedy mogą złożyć wniosek to 29 lipca, kiedy będą już na zagranicznym urlopie. W jaki sposób mogą złożyć wniosek o „wakacje kredytowe” do banku?

Z dniem doręczenia wniosku do kredytodawcy spłata kredytu zostaje zawieszona na okres lub okresy wskazane we wniosku. Kredytobiorca powinien mieć świadomość, że dla możliwości skorzystania z „wakacji kredytowych” istotne jest doręczenie wniosku kredytodawcy. Warto zachować potwierdzenia nadania/złożenia wniosku osobiście w oddziale banku.

I. Wysłanie wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego

Jeżeli wniosek składany jest do kredytodawcy w zwykłej „papierowej” formie za pośrednictwem operatora pocztowego, warto wysłać wniosek listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i zachować dowód nadania wniosku.

Pamiętać należy, że decydująca jest data doręczenia wniosku do kredytodawcy, a nie jego nadania w placówce pocztowej. W przypadku, gdyby doszło do ewentualnych nieprawidłowości z procedowaniem wniosku, potwierdzenie nadania będzie dowodem na to, że wniosek trafił do kredytodawcy w określonym dniu.

II. Złożenie wniosku osobiście w oddziale banku

Można również złożyć wniosek w formie pisemnej „papierowej” np.

w oddziale banku. Warto zadbać o to, aby otrzymać potwierdzenie przyjęcia wniosku, przez pracownika banku.

III. Złożenie wniosku w formie elektronicznej, w tym za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Kredytodawca może również uruchomić elektroniczną możliwość złożenia wniosku, w tym w systemie bankowości elektronicznej. Może to być wygodna forma złożenia wniosku, szczególnie dla osób, które nie będą mogły skorzystać z innych sposób złożenia wniosku.

7. Do Rzecznika Finansowego kredytobiorca zwrócił się z zapytaniem, czy jeśli złoży wniosek o „wakacje kredytowe” do kredytodawcy, to czy otrzyma jakiekolwiek potwierdzenie, że wakacje zostały uruchomione.

„Wakacje kredytowe” są skuteczne od dnia złożenia wniosku i nie wymagają zgody kredytodawcy. Tylko w przypadku, gdyby wniosek nie był kompletny, nie zawierał wszystkich informacji wymaganych ustawą, kredytodawca może zwrócić się o uzupełnienie wniosku. Ustawodawca nałożył na kredytodawcę obowiązek potwierdzenia wniosku. Bank w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku:

- potwierdza otrzymanie wniosku na trwałym nośniku,

- wskazuje w nim okres, na który została zawieszona spłata kredytu,

- wskazuje wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń, które kredytobiorca będzie musiał ponosić również w trakcie „wakacji kredytowych”.

Brak otrzymania takiego potwierdzenia nie wpływa jednak na skuteczność złożonego oświadczenia o skorzystaniu z „wakacji kredytowych”.

8. W ramach porad telefonicznych do Rzecznika Finansowego zwrócił się kredytobiorca z zapytaniem jakie są skutki skorzystania z „wakacji kredytowych”. Czy okres spłaty kredytu ulega wydłużeniu, a w związku z tym należy dokonać zmiany wpisu hipoteki w księdze wieczystej. Co w sytuacji, gdy na kredyt została udzielona karencja w spłacie i trwa ona nadal?

Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu. Jeśli kredytobiorca skorzysta z maksymalnego, przewidzianego ustawą okresu „wakacji kredytowych”, obowiązywanie umowy o kredyt hipoteczny wydłuży się o 8 miesięcy. Zmiana okresu kredytowania nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, nie ma również konieczności dokonywania zmian w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu, które powinien wydać kredytodawca. Chodzi o opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych umową kredytu. W przypadku zawieszenia spłaty kredytu w całości albo w części na innej podstawie niż określona w ustawie o pomocy kredytobiorcom okres tego zawieszenia kończy się z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, o „wakacje kredytowe” uregulowane w tej ustawie. W takim przypadku kredytobiorca powinien otrzymać od kredytodawcy potwierdzenie, w którym zostanie wskazany również sposób rozliczenia spłaty kredytu w związku z zakończeniem okresu zawieszenia.

9. Na dedykowaną infolinię Rzecznika Finansowego zadzwonił kredytobiorca z pytaniem, czy „wakacje kredytowe” są dla wszystkich kredytów hipotecznych, w tym walutowych oraz czy można zawiesić spłatę więcej niż jednego kredytu hipotecznego.

„Wakacje kredytowe” nie obejmują kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska, jeśli zatem kredytobiorca związał się z bankiem taką umową wnioskowanie o „wakacje kredytowe” w trybie przewidzianym przez omawianą ustawę, niestety nie przysługuje. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje kredytobiorcy tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeśli zatem kredytobiorca posiada więcej niż jedną umowę kredytu hipotecznego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, musi dokonać wyboru w stosunku, do której umowy będzie chciał skorzystać z „wakacji kredytowych”.

10. Rzecznik Finansowy otrzymuje zapytania o to, co zrobić jeśli kredytodawca będzie uchylał się od przyjęcia wniosku o „wakacje kredytowe”?

Jeśli kredytobiorca napotka problemy z realizacją wniosku o „wakacje kredytowe” lub uważa, że kredytodawca narusza jego prawa lub interesy, w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez bank. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie (a nie doręczenie!) odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, kredytodawca może wydłużyć termin do udzielenia odpowiedzi na reklamację, jednakże odpowiedź ta powinna zostać udzielona najpóźniej w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez niego reklamacji. Przy czym kredytobiorca powinien otrzymać dodatkową wiadomość od kredytodawcy, w której kredytodawca ten:

- wyjaśni przyczynę opóźnienia,

- wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,

- określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

W przypadku, jeśli kredytodawca nie uzna roszczeń lub też w ogóle nie udzieli odpowiedzi na reklamację (ewentualnie udzieli takiej odpowiedzi, ale z przekroczeniem powyżej wskazanych terminów) kredytobiorcy przysługuje prawo do złożenia do Rzecznika Finansowego wniosku o podjęcie działań indywidualnej sprawie. Do wniosku do Rzecznika Finansowego należy dołączyć dokumentację sprawy, a w tym kopię złożonej reklamacji i odpowiedź na reklamację, w której kredytodawca odmawia uznania roszczeń.

Czytaj więcej

Ruszają wakacje kredytowe. Skorzysta 3 mln kredytobiorców złotówkowych

Na stronie Rzecznika Finansowego znajduje się wzór wniosku o interwencję w indywidualnej sprawie: https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2021/05/Wniosek_interwencja_WBK_2021a.docx